?αι, πέ?ασαν ήδη 10 χ?όνια, και ναι, έχει μπει στην καθημε?ινή μας ζωή με όλα τα καλά και τα άσχημα που μπο?εί αυτό να εμπε?ιέχει. Κι όμως, όπως πολ? ε?στοχα επισημαίνει ο Seth Godin, το φαινόμενο “Παγκόσμιος Ιστός” μόλις ά?χισε να μας δείχνει τις δυνατότητες και τα μεγέθη του.

Αναφέ?ει 10 λόγους για τους οποίους θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την άνθιση και ανάπτυξη πολλών νέων επιχει?ηματικών ιδεών στο Δίκτυο. Αλλά και το πως α?κετοί κλάδοι του έχουν ήδη να μετατ?έπονται σε commodities (#4). Ιδιαίτε?η π?οσοχή θα έδινα στα #2, #5, #6, αλλά ΚΥΡΙΩΣ στο #10:

 • 10. The death of TV. (It wouldn’t be a Seth Godin post if I didn’t mention the death of TV, would it?) You know what killed the first crop of stupid $100 million Internet consumer service startups? Advertising. They all believed that they need to spend millions to build a brand. Today, we’ve got proof–every single (no exceptions!) Internet success is a success because of Unleashing the ideavirus. It’s not TV ads. It’s word of mouse.
Advertisements

2 Responses to “”


 1. 1 bizwriter 10 February, 2005 at 11:46 am

  Έχω διαβάσει μόνο το Permission Marketing από τα βιβλία το? Seith Godin και παλαιότε?α διάβαζα και την στήλη του στο πε?ιοδικό Fast Company. Γ?άφει ω?αία αλλά α?κετές φο?ές, κατά τη γνώμη μου, κλίνει πε?ισσότε?ο π?ος το hype πα?ά π?ος την αντικειμενική θεώ?ηση των π?αγμάτων.

  Αδιαμφισβήτητα το Internet έχει τε?άστια δυναμική κι ακόμη έχουμε δει πολ? λίγα π?άγματα. Αυτό ισχ?ει, φυσικά, πε?ισσότε?ο για την Αμε?ική και πολ? λιγότε?ο για την Ελλάδα. Μπο?εί το Internet να είναι παγκόσμιο, αλλά αυτό σε καμία πε?ίπτωση δεν σημαίνει ότι οι τοπικές πα?άμετ?οι δεν διαδ?αματίζουν σημαντικό ?όλο (π.χ. γλώσσα, συνήθειες, νοοτ?οπίες, οικονομικό-κοινωνικό πε?ιβάλλον).

  Σχετικά, τώ?α, με το post. Αν κάτι δεν ισχ?ει και δεν π?όκειται ποτέ να ισχ?σει είναι το σημείο #10 (“The death of TV”). Η τηλεό?αση, ως διαφημιστικό μέσο, θα κ?ατήσει την π?ωτοκαθεδ?ία της ες αεί.

  Το Internet μπο?εί, (και) από την άποψη της π?οώθησης, να κάνει πολλά π?άγματα, αλλά δεν μπο?εί να ανταγωνιστεί την τηλεό?αση. Και, εν αντιθέσει με τα όσα ισχυ?ίζεται ο Godin, ο κανόνας είναι ότι χ?ειάζονται εκατομμ??ια δολά?ια για να δημιου?γηθεί ένα π?αγματικά ισχυ?ό brand.

  Για πα?άδειγμα, ας πά?ουμε το Yahoo! που έχει δαπανήσει εκατομμ??ια δολά?ια και σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και σε άλλες “πα?αδοσιακές” π?οωθητικές ενέ?γειες ώστε να δημιου?γήσει το brand του -μέχ?ι και πε?ιοδικό έβγαλε. Σίγου?α, σαν το Yahoo! και δυο-τ?ία ακόμη πασίγνωστα portals υπή?χαν (και υπά?χουν), άλλα portals τα οποία δεν είναι ευ?έως γνωστά’ τα οποία, πα?επιμπτόντως, δεν επένδυσαν τα ανάλογα χ?ήματα στην πα?αδοσιακή π?οώθηση. Επί τη ευκαι?ία, στο Yahoo! τότε ήταν υπε?θυνος μά?κετινγκ ο Godin…

  Στο τέλος του post ο Godin γ?άφει: “Hyperbole Alert:…No, TV isn’t totally dead.” Καλ?τε?α: No, TV will never be totally dead. Don’t believe the hype.

 2. 2 nikos 11 February, 2005 at 7:51 am

  Φίλε Σάκη,

  Αν μπο?ο?σαμε να χω?ίσουμε την π?ώτη πε?ίοδο του Internet (την έως τώ?α) σε φάσεις, σίγου?α θα την χω?ίζαμε στην εποχή του Hype που τελειώνει με το σκάσιμο της φο?σκας του 2000, και στην εποχή του αντι-hype που δια?κεί από τότε έως σήμε?α.

  Με λίγα λόγια, σήμε?α έχουμε φτάσει στο αντίθετο άκ?ο και πιστε?ω ότι αυτό συμβαίνει με την άποψή σου.

  Κατα?χήν αυτό που πιστε?ω ότι (ουσιαστικά) ισχυ?ίζεται ο Gοdin είναι ο θάνατος της τηλεό?ασης όπως την ξέ?αμε έως τώ?ο, και όχι γενικά. Όμως το κυ?ίως μενο? του #10 δεν είναι το αν θα πεθάνει ή όχι η τηλεό?αση, αλλά ότι κανένα διαφημιστικό μπάτζετ δεν μπο?εί να εξασφαλίσει ανάπτυξη σε μια εται?εία, αν το π?οϊόν/υπη?εσία της δεν είναι ΤΟΣΟ καλό ώστε να π?οκαλεί την ίωση του Word of Mouse(th).

  Το ίδιο το επιχεί?ημά του νομίζω ότι είναι ακαταμάχητο. Όλες οι φο?σκες της ντοτ κομ εποχής δεν άντεξαν ο?τε λίγους μήνες ζωής πα?όλο που ξόδεψαν τε?άστια ποσά σε διαφημιστικά κονδ?λια, με π?αγματικά έξυπνες στ?ατηγικές π?οώθησης. Αντίθετα, οι εται?είες που επέζησαν -και οι πε?ισσότε?ες ευημε?ο?ν- ήταν αυτές που είχαν π?ώτα απ’ όλα τη συνταγή να κάνουν τους ίδιους τους πελάτες τους πωλητές των π?οϊόντων τους.

  Π?άγματι, όλες οι εται?είες της ?έας Εποχής του Internet ξόδεψαν λεφτά για διαφήμιση. Μεταξ? αυτών και το Yahoo. Κανείς δεν ισχυ?ίστηκε ότι πε?άσαμε σε μια νέα εποχή του μά?κετινγκ που ξεκινάει από μια πα?θενογέννεση. Όμως, μπο?εί κάποιος να ισχυ?ιστεί ότι η ανάπτυξη αυτών των εται?είων είναι ευθέως ανάλογη με τα λεφτά που ξόδεψαν σε διαφήμιση?

  Τι αναλογία υπά?χει ανάμεσα στην ανάπτυξη που γνώ?ισε το Yahoo στα π?ώτα χ?όνια του και στα λεφτά που ξόδεψε για π?οώθηση? Πολ? πε?ισσότε?ο, τι αντίστοιχες αναλογίες θα δο?με στα επιχει?ηματικά μοντέλα της Google, της E-bay, ή της Amazon?

  Είναι φανε?ό ότι το μοντέλο των Media που επικ?άτησε από τη δεκαετία του ’50 έως και τις α?χές της δεκαετίας του ’90 επιβεβαίωνε ότι αν ήθελες να γίνεις γνωστός και να πε?άσεις τα μην?ματά σου, έπ?επε να τα σκάσεις χοντ?ά στους μεγαλοκαναλά?χες και μεγαλοεκδότες που ήλεγχαν την πλη?οφό?ηση. Ή αυτό, ή τίποτα.

  Ποιός μπο?εί να ισχυ?ιστεί ότι όσα μεσολάβησαν τα τελευταία 15 χ?όνια δεν πεί?αξαν σε τίποτα αυτό το μοντέλο? Είναι δυνατόν να πιστε?ουμε ότι ο σημε?ινός καταναλωτής που έχει χιλιάδες πηγές για να λάβει την ίδια πλη?οφο?ία, αλλά και χιλιάδες μέσα να αναπα?άγει την πλη?οφο?ία, δεν έχει τη δ?ναμη να γίνει Ο ΙΔΙΟΣ το μέσο που χ?ειάζεται η κάθε επιχεί?ηση για τη δημιου?γία του brand της?

  Π?ιν από τ?ία χ?όνια πε?ίπου, είχα πε?ιγ?άψει αυτή την εξέλιξη όταν είχα δει κάποια σημάδια τα οποία από τότε φάνηκε ότι δεν ήταν μεμονωμένα (ΣΣ. http://ndrandakis.blogspot.com/2002_03_01_ndrandakis_archive.html). Αντίθετα, οι ενδείξεις για αυτή την εξέλιξη έγιναν πολ? πε?ισσότε?ες στα χ?όνια που ακολο?θησαν.

  Οψόμεθα….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: