Ο?γάνωση και Πα?αγωγικότητα

Ίσως η κατάσταση που πε?ιγ?άφω να είναι γνωστή σε πολλο?ς: Δευτέ?α π?ωϊ, φτάνεις στο γ?αφείο μετά από ένα Σαββατοκ??ιακο γεμάτο (και αυτό) υποχ?εώσεις π?ος την οικογένεια, τα παιδιά, φίλους, γάμους, κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ.

Ανοίγεις το PC και -ποταμός!- κατεβαίνουν τα δεκάδες e-mails που σε πε?ίμεναν στο σέ?βε?. Τα τηλέφωνα έχουν ήδη α?χίσει να χτυπάνε, οι συνάδελφοι να μπαίνουν απ?όσκλητοι στο γ?αφείο σου για σχολιασμό του Σαβ/κου, ή (ακόμη χει?ότε?α) για επείγουσες ε?γασίες που εκκ?εμο?ν από την πε?ασμένη ήδη εβδομάδα, ή για το meeting που ξεκινάει σε λίγο.

Όλοι και όλα ζητο?ν ένα π?άγμα: το χ?όνο σου! Π?ιν έ?θει το μεσημέ?ι, την ώ?α που πας να δώσεις στον εαυτό σου 10 λεπτά για ένα σάντουϊτς, νιώθεις ήδη κου?ασμένος, σαν να έχει γεμίσει ήδη η υπόλοιπη εβδομάδα με υποχ?εώσεις.

Σ?μφωνα με τον David Allen, αυτό είναι το “Σιωπηλό Τ?α?μα” των σ?γχ?ονων ε?γατών γνώσης. Οι καθημε?ινές, μικ?ές και μεγάλες ε?γασίες, είναι αυτές που καθο?ίζουν τις π?οτε?αιότητες μας, όχι ανάλογα με το ποιες είναι οι πιό σημαντικές, αλλά με το ποιές θα “σκεπάσουν” χ?ονικά τις π?οηγο?μενες.

Και αυτή είναι η π?όκληση που έχουμε στην καθημε?ινή μας ζωή: Όχι να διαχει?ιζόμαστε το χ?όνο μας, αλλά να διατη?ο?με την εστίαση στους στόχους μας. Τα π?άγματα που έχουμε να κάνουμε είναι πάντα πε?ισσότε?α από το χ?όνο που διαθέτουμε.

Το κυ?ίως π?όβλημα είναι ότι θέλουμε να τελειώνουμε όσα α?χίζουμε. Το πε?ισσότε?ο στ?ες που νιώθουμε δεν π?οέ?χεται από την αίσθηση ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Έ?χεται από το ότι δεν έχουμε τελειώσει όσα α?χίσαμε. Από το ότι έχουμε ανοιχτά θέματα με τον εαυτό μας και τους άλλους. Η λ?ση β?ίσκεται σε μια ΜΕΘΟΔΟ που θα μας επιτ?έψει να ανοίγουμε μόνο τα θέματα που έχουν άμεση σχέση με τους στόχους μας, και να κ?ατάμε κλειστά για α?γότε?α (ή για πάντα) τα υπόλοιπα.

Από την άλλη, έχουμε στη διάθεσή μας (στο γ?αφείο, αλλά πολλοί και στο σπίτι) έναν π?οσωπικό υπολογιστή, με λογισμικό (πχ. Office) που υποτίθεται ότι έχει σκοπό να μας διευκολ?νει σε όλα αυτά. ?α ο?γανώσουμε το χ?όνο μας. ?α διαχει?ιστο?με τις επαφές μας. ?α πα?ακολουθο?με τις ε?γασίες μας. ?α φιλτ?ά?ουμε τα ?αντεβο? μας……

Αλλά δεν τα καταφέ?νει αποτελεσματικά. Δεν φταίει το λογισμικό! Οι εφα?μογές (κυ?ίως του Office) έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν αποτελεσματικά για εμάς. Κανείς όμως δεν μας έχει δείξει τον τ?όπο. Οι πε?ισσότε?οι ε?γάτες γνώσης είναι αυτοδίδακτοι στο Office. Ακόμη και οι εκπαιδε?σεις που ο?γανώνουν οι εται?είες όμως για τα στελέχη τους στο να μάθουν να χ?ησιμοποιο?ν αυτό το λογισμικό, δεν είναι π?οσεκτικά σχεδιασμένες.

Ποιό είναι το π?όβλημα με την επιχει?ησιακή εκπαίδευση σχετικά με τις εφα?μογές γ?αφείου? Κυ?ίως, είναι το ότι εστιάζουν στις δυνατότητες και τα χα?ακτη?ιστικά της εφα?μογής, και όχι στο πως οι εκπαιδευόμενοι θα χ?ησιμοποιήσουν τη συγκεκ?ιμένη εφα?μογή για τις ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ανάγκες πα?αγωγικότητας. Το αποτέλεσμα είναι να φε?γουν τα στελέχη από μια εκπαίδευση που έχει πα?ουσιάσει όλες τις δυνατότητες μιας εφα?μογής, και την επόμενη μέ?α να χ?ησιμοποιο?ν την εφα?μογή (πχ. Outlook) με τον ίδιο ακ?ιβώς τ?όπο που τη χ?ησιμοποιο?σαν και π?ιν από την εκπαίδευση.

Τα οφέλη που μπο?εί να έχει μια επιχεί?ηση από τη σωστή π?οετοιμασία των εκπαιδε?σεων των στελεχών της είναι τε?άστια. Μια α?ξηση της καθημε?ινής πα?αγωγικότητας, ακόμη και σε ένα μικ?ό ποσοστό, μπο?εί να αποδώσει οφέλη, όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, αφο? τα στελέχη της εται?είας θα μπο?ο?ν να εστιάσουν τις καθημε?ινές τους δ?αστη?ιότητες με πιό καθα?ό μυαλό, στο ?ο. 1 κεφάλαιο της εται?είας: τους πελάτες!

Σκοπε?ω στο εξής να αφιε?ώσω ένα μεγάλο μέ?ος τη δ?αστη?ιότητάς μου στην καλ?τε?η ο?γάνωση τέτοιων εκπαιδε?σεων, αλλά και σε συμβουλές Π?οσωπικής Ο?γάνωσης και Πα?αγωγικότητας (ΠΟΠ) που π?οέ?χονται από την εμπει?ία της ζωής μέσα στις επιχει?ήσεις.

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: