Σε συνέχεια της είδησης για τη νέα υπη?εσία, διαβάζω ένα ενδιαφέ?ον ποστ της Charlene Li (blogger για τεχνολογικά θέματα στο χώ?ο των Media και του Marketing) το οποίο π?οσπαθεί να ε?μηνε?σει την κίνηση αυτή του νέου τεχνολογικο? κολοσσο?.

Ανα?ωτιέται γιατί μπο?εί να διακινδυνε?σει η Google με την π?ώτη της επιχει?ηματική αποτυχία από τη στιγμή που η ανταγωνιστική υπη?εσία της eBay PayPal, κυ?ια?χεί στις π?όσωπο-με-π?όσωπο συναλλαγές – πλη?ωμές.

Η εξήγηση, σ?μφωνα με τη Λι, ίσως είναι μια στ?ατηγική που βλέπει πολ? μακ??τε?α (και μεγαλ?ε?α).

Με αφο?μή μια συζήτηση που είχε σχετικά με το πως θα μπο?ο?σαν να πλη?ώνονται για τη δουλειά τους οι χιλιάδες καλοί bloggers ανά τον κόσμο, έφτασε στη σκέψη ότι το Wallet θα μπο?ο?σε να είναι μια λ?ση. Με δεδομένο ότι οι πε?ισσότε?οι χ?ησιμοποιο?ν ήδη το AdSense, την άλλη υπη?εσία της Google που αξιοποιεί χώ?ο στα Blogs για καταχώ?ηση διαφημίσεων, θα μπο?εί κάλιστα να π?αγματοποιεί όλες αυτές χιλιάδες (ή μήπως εκατομμ??ια?) μικ?οπλη?ωμές με το Wallet. Αυτή τη στιγμή το AdSense πα?ακολουθεί κάθε κλικ που γίνεται στα links των διαφημίσεων του, και πλη?ώνει 5 σεντς για κάθε ένα από αυτά.

Και μια ακόμη π?όβλεψη από την Λι. Το Google είναι ένας από τους πλέον μεγάλους υποστη?ικτές της τεχνολογίας των RSS Feeds και του π?οτ?που Atom που βοηθάει στη “διανομή” πε?ιεχομένου μέσω των news aggregators. Σ?μφωνα όμως με την ίδια (και είναι και δική μου πεποίθηση) πολ? σ?ντομα θα δο?με την τεχνολογία αυτή να επεκτείνεται και στο χώ?ο ηλεκτ?ονικο? εμπο?ίου, όπου τα RSS Feeds διανέμουν πλη?οφο?ίες για π?οϊόντα και υπη?εσίες. Και εκεί θα μπο?εί το Google Wallet να είναι το μέσο για τις πλη?ωμές σε όποιες συναλλαγές π?οκ?πτουν μέσω των RSS Feeds.

Σίγου?α, όλες αυτές οι συναλλαγές θα μπο?ο?σαν να γίνουν με τις πα?αδοσιακές μεθόδους πλη?ωμών. Αλλά, όπως ε?στοχα σημειώνει η Λι, δεν θα ήταν ο Google-τ?όπος. Γιατί, όλες αυτές οι πλη?ωμές είναι -κατά βάση- πολ? μικ?ές σε αξία, και έχοντας ένα κεντ?ικό σ?στημα διαχεί?ισής τους θα βοηθάει να τις συγχωνε?ουμε σε μεγαλ?τε?α ποσά που θα εκταμιε?ονται σε τακτά χ?ονικά διαστήματα.

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: