Π?ιν από α?κετο?ς μήνες (από τον πε?ασμένο Δεκέμβ?ιο), είχα γ?άψει για ένα νέο βιβλίο που πα?ουσιάζει μια νέα αναζήτηση στον κόσμο των επιχει?ήσεων. Η αναζήτηση αυτή αφο?ο?σε κυ?ίως στην πεποίθηση ότι έχουν πλέον μεγαλ?ε?η αξία οι άνθ?ωποι με δημιου?γικότητα (creatives), πα?ά αυτοί που έχουν εκτελεστικές ικανότητες.

Σε ένα είδικό αφιέ?ωμα, το BusinessWeek πα?ουσιάζει αυτή τη νέα τάση: Γίνε Δημιου?γικός (Get Creative). Π?όκειται για ανάγνωσμα που δεν π?έπει να αγνοηθεί. Δεν εξηγεί απλώς ότι π?όκειται για τη μετάβαση από την οικονομία της γνώσης στην οικονομία της δημιου?γικότητας, αλλά δίνει και τις βασικές κατευθ?νσεις για το πως αυτό μπο?εί να υλοποιηθεί.

?ομίζω ότι οι 2 πα?ακάτω πα?άγ?αφοι από το βασικό ά?θ?ο συνοψίζουν πολ? καλά την ιδέα:

“Αυτό που αποκαλ?πτεται μπ?οστά μας είναι η μετατ?οπή της Γνώσης σε ε?κολα π?οσβάσιμο αγαθό (commodity). Υποτίθεται ότι η Οικονομία της Γνώσης θα δια?κο?σε για πάντα, και θα ληταν τα ανταγωνσιτικό πλεονέκτημα της Αμε?ικής: σπουδαία Πανεπιστήμια, υπέ?οχα ε?γαστή?ια, έξυπνοι μετανάστες, και μια επιεχει?ηματική κουλτο??α που εξε?ευνά δια?κώς νέα πεδία.

?πα! Φαίνεται ότι υπά?χει ένα αυξανόμενος α?ιθμός από έξυπνους μηχανικο?ς και επιστήμονες “εκεί έξω” (εννοεί τις αναπτυσσόμενες χώ?ες) επίσης. Έμαθαν να στήνουν γ?αμμές πα?αγωγής και να δουλε?ουν τέλεια, είτε π?όκειται για αυτοκίνητα είτε π?όκεται για γ?αμμές κώδικα, για ψυγεία, ή νομικές υποθέσεις.

Γιαυτό, οι Αμε?ικάνικες εται?είες π?οχω?ο?ν μπ?οστά, στη δημιου?γία νέων Εμπει?ιών για τους καταναλωτές, όχι μόνο π?οϊόντα. Αναβαθμίζοντας ολόκλη?ες κατηγο?ίες από μά?κες, όχι απλά π?οσθέτοντας λίγα χ?ώματα. Και κυ?ίως, καινοτομώντας σε νέες πε?ιοχές-εκπλήξεις.”

Όπως είπα, το αφιέ?ωμα είναι άξιο ανάγνωσης για τον καθένα.

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: