Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα της έ?ευνας του Pew Internet & American Life Project (π?οσοχή: pdf a?χείο) και αφο?ά στις ΗΠΑ. Σ?μφωνα με αυτήν:

  • 19% των εφήβων (ηλικίες 12-17) που είναι online έχουν δημιου?γήσει δικά τους blogs. Αυτό αντιστοιχεί σε 4 πε?ίπου εκατ. ανθ?ώπους!
  • Τα κο?ίτσια μεταξ? 15 και 17 είναι τα πιο πιθανά να δημιου?γήσουν δικό τους blog. 25% αυτής της ηλικίας και φ?λου έχουν ήδη δικό τους blog ενώ για τα αντίστοιχα αγό?ια το ποσοστό είναι 15%.
  • Οι Έφηβοι που πα?άγουν δικό τους πε?ιεχόμενο στο δίκτυο, είπαν (κατά μέσο ό?ο) ότι καταχω?ο?ν 2 από τα 5 είδη καταχώ?ησης πε?ιεχομένου που πε?ιείχε η έ?ευνα.
  • Οι Έφηβοι δεν δέχονται να “καταναλώνουν” παθητικά το πε?ιεχόμενο που τους σε?βί?εται. Πολλοί παί?νουν το ψηφιακό πε?ιεχόμενο που β?ίσκουν στο Ιντε?νετ (πχ. τ?αγο?δια, κείμενα, εικόνες) και τα αναπ?οσα?μόζουν στα δικά τους μέτ?α (πχ. remixing κλπ.)
  • Πόσο συχνά ενημε?ώνουν το blog τους οι Έφηβοι? Πε?ισσότε?οι από τους μισο?ς (57%) το ενημε?ώνουνμία η πε?ισσότε?ες φο?ές την εβδομάδα, και το 29% το ενημε?ώνει τουλάχιστον 3 φο?ές την εβδομάδα! Ένα πολ? σημαντικό 13% δηλώνει ότι ενημε?ώνει το blog του καθημε?ινά και ίσως πα?απάνω από μία φο?ά τη μέ?α.

Υπά?χουν πολλά ενδιαφέ?οντα μαθήματα από αυτή την έ?ευνα που π?έπει να λάβουν όσοι δ?αστη?ιοποιο?νται επαγγελματικά στο χώ?ο του content creation στο Internet.

  1. Η επόμενη γενιά των χ?ηστών του Ιντε?νετ θα αυξήσει δ?αματικά τον όγκο του πε?ιεχομένου που θα είναι διαθέσιμο στο δίκτυο.
  2. Αυτή η “γενιά του Blog” θα χ?ησιμοποιεί το Διαδίκτυο πολ? πιο συχνά για πολ? πιο π?οσωπικές ασχολίες σε σχέση με τις π?οηγο?μενες γενιές.
  3. Οι γυναίκες θα επη??εάσουν καταλυτικά τα “δημογ?αφικά στοιχεία” του νέου πε?ιεχομένου που θα δημιου?γηθεί.

Συμπε?άσματα χ?ήσιμα για τον καθένα μας, και για το πως μπο?εί να π?οσα?μοστεί η στ?ατηγική του online marketing των επαγγελματιών και εται?ειών του χώ?ου..

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: