Μέσα από πά?α πολλές εκπαιδε?σεις σε ενδοεπιχει?ησιακά σεμινά?ια, κυ?ίως με αντικείμενο το Powerpoint, έχω διαπιστώσει μια μεγάλη ανάγκη από τα στελέχη των εται?ειών να ασχοληθο?ν πιο σοβα?ά με τις μεθόδους και τεχνικές που μπο?ο?ν να εφα?μόσουν κατά τη διά?κεια των πα?ουσιάσεων που κάνουν (είτε είναι πα?ουσιάσεις πωλήσεων π?οϊόντων/υπη?εσιών, είτε πα?ουσίαση π?οτάσεων και ιδεών).

Το ενδιαφέ?ον εστιάζεται κυ?ίως στο πως να π?οετοιμάζουν την πα?ουσίασή τους σωστά, πως να στέκονται όσο το δυνατόν πιιο καλά μπ?οστά στο (όποιο) κοινό τους, πως θα κ?ατο?ν το ενδιαφέ?ον του ζωντανό, και πως θα χ?ησιμοποιο?ν τις κατάλληλες τεχνικές στις διαφάνειες που κατασκευάζουν με το Powerpoint ώστε να μην υπε?βάλλουν και να επικεντ?ώνουν στο ουσιαστικό μήνυμα.

Για το λόγο αυτό θα κάνω κατα και?ο?ς μια σει?ά από posts εδώ, στα οποία θα πα?ουσιάζω την άποψή μου για την καλ?τε?η δυνατή πα?ουσία και εκτέλεση πα?ουσιάσεων, μέσα από τα οποία θα συμπυκνώνω και την π?οσωπική μου εμπει?ία αλλά και άλλων όπως την καταγ?άφω εδώ κι εκεί.

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: