Θυμάμαι την ημέ?α που ήθελα να κάνω την π?ώτη μου ε?ωτική εξομολόγηση στην κοπέλλα που αγαπο?σα. Μιλάμε για πολλές δεκαετίες π?ιν, έτσι? Είχα α?χίσει μέ?ες π?ιν να σχεδιάζω τα πάντα. Τη μέ?α και την ώ?α, το μέ?ος που π?έπει να γίνει, τι μπο?εί να σκεφτόταν ή να πε?ίμενε αυτή από εμένα, πως θα το σέ?βι?α, με ποιά λόγια, ποιά αστεία θα είχαν π?οηγηθεί ώστε να της φτιάξω το κέφι, αλλά και πως μπο?ο?σε να κλείσει η β?αδιά. Το σενά?ιο ήταν -πιστε?ω- εξαι?ετικά καλογ?αμμένο. Ήταν η π?ώτη μου πα?ουσίαση.

Η β?αδιά είχε καταλήξει σε μια απογοήτευση (αφο? αυτή είχε δώσει την κα?διά της σε άλλον πολ? νω?ίτε?α), τουλάχιστον όμως είχα α?χίσει να αποκτώ μια καλή συνήθεια: την π?οσεκτική π?οετοιμασία. Α?γότε?α μου φάνηκε εξαι?ειτκά χ?ήσιμη. Την ίδια αξία έχει η καλή π?οετοιμασία των πα?ουσιάσεων που κάνουμε σε εται?ικό πε?ιβάλλον ή στα πλαίσια άλλων π?οσπαθειών μας να πουλήσουμε π?οϊόντα, υπη?εσίες, ιδέες, π?οτάσεις ή απλώς να συνενώσουμε ανθ?ώπους με κοινά χα?ακτη?ιστικά. Το κοινό ε?γαλείο που χ?ησιμοποιο?με όλοι μας πλέον είναι το Powerpoint.
Π?ιν κανείς ξεκινήσει να δουλε?ει με το Powerpoint, θα π?έπει να καθήσει και να φέ?ει στο μυαλό του την ημέ?α της πα?ουσίασης. Ποιός είναι ο σκοπός της πα?ουσίασης? Τι πε?ιμένει το ακ?οατή?ιο από αυτήν? Ποιά είναι τα πιο σημαντικά σημεία του θέματος που θα π?έπει να κ?ατήσει το ακ?οατή?ιο τελειώνοντας?

Θα π?έπει να θυμάται ότι, ακόμη και αν ο σκοπός της πα?ουσίασης έχει τεθεί ως απλά η μετάδοση κάποιων πλη?οφο?ιών, στην π?άξη αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί απλο?στατα το κοινό θα μπο?ο?σε να διαβάσει μια μπ?οσο??α, ή ένα βιβλίο, ή ά?θ?ο π?οκειμένου να αποκτήσει αυτές τις πλη?οφο?ίες χω?ίς να χάσει πολ?τιμο χ?όνο για την πα?ακολο?θηση μιας πα?ουσίασης.

Γνώση του κοινο?

Π?ιν να ξεκινήσει τη διαμό?φωση του πε?ιεχομένου της πα?ουσίασης, ο εισηγητής θα π?έπει να ανα?ωτηθεί με?ικά βασικά π?άγματα ώστε να επίτυχει στο μέγιστο το σκοπό της κάθε πα?ουσίασης:

  • Ποιό είναι το κοινό μου? Ποιές είναι οι γνώσεις τους? Πόσες γνώσεις απαιτο?νται από το κοινό για το συγκεκ?ιμένο αντικείμενο?
  • Ποιός είναι ο σκοπός της συνάντησης? Είναι για να δώσει κίνητ?α? Για να πα?έχει συγκεκ?ιμένες π?ακτικές πλη?οφο?ίες? Χ?ειάζονται (το κοινό) πε?ισσότε?ες ιδέες και θεω?ία πα?ά απλές συμβουλές?
  • Γιατί μου ζητήθηκε να κάνω την πα?ουσίαση? Τι πε?ιμένουν από εμένα?
  • Που β?ίσκεται? Π?έπει να μάθω την ακ?ιβή τοποθεσία και τα logistics της εγκατάστασης.
  • Πότε γίνεται? Έχω α?κετό χ?όνο να π?οετοιμαστώ? Ποιά είναι η σει?ά αν υπά?χουν άλλοι πα?ουσιαστές?

Πε?ιεχόμενο, πε?ιεχόμενο, πε?ιεχόμενο

Όσο σπουδαίος και εν είναι ο τ?όπος που θα πα?ουσιάσει κάποιος το θέμα του, όσο όμο?φα ή εντυπωσιακά είναι τα γ?αφικά που υποστη?ίζουν την πα?ουσίαση, αν αυτή δεν στη?ίζεται σε ένα πολ? καλό πε?ιεχόμενο, δεν μπο?εί να επιτ?χει. Το καλό πε?ιεχόμενο είναι ένας απα?αίτητος ό?ος, αν και όχι μοναδικός. Όμως, η π?οετοιμασία της πα?ουσίασης ξεκινά με τη δημιου?γία του σωστο? πε?ιεχομένου (κατάλληλου για το συγκεκ?ιμένο κοινό), το οποίο μετά ο εισηγητής/ εκπαιδευτής μπο?εί να χτίσει σε μια επιτυχημένη ιστο?ία η οποία θα κάνει το κοινό να συμμετέχει ενε?γά.

Απλότητα

Οι Αμε?ικάνοι το ονομάζουν ως “α?χή του KISS” (Keep It Simple Stupid!). Το να υπά?χει απλότητα στα στοιχεία της πα?ουσίασης μπο?εί να αποδειχθεί εξαι?ετικά δ?σκολο για αυτόν που πα?ουσιάζει, αλλά θα εκτιμηθεί πολ? από το κοινό. Η απλότητα απαιτεί εξαι?ετική π?οετοιμασία και σχεδιασμό γιατί θα π?έπει να σκεφτο?με τι π?έπει να συμπε?ιλάβουμε και τι να αφήσουμε απέξω. Ποιά είναι η ουσία του μην?ματός μας? Αυτό είναι το σημαντικότε?ο ε?ώτημα που π?έπει να απαντήσουμε.

?α μια απλή άσκηση:

Αν το κοινό σου θα θυμάται μόνο 3 π?άγματα από την πα?ουσίασή σου, ποιά θα ήθελες να είναι?

  • 1.__________________________
  • 2.__________________________
  • 3.__________________________

Σχεδιάζοντας τα κ??ια σημεία

Το καλ?τε?ο θα ήταν να γίνει σε “αναλογική μο?φή”. Αντί ο εισηγητής/εκπαιδευτής να ξεκινήσει να καταγ?άφει το κ??ια σημεία της πα?ουσίασης στο Powerpoint (ή στο Keynote της Apple), θα π?έπει να καταγ?άψει τη βασική ιδέα και τα κ??ια σημεία με μολ?βι και χα?τί. Είναι διαπιστωμένο ότι βοηθάει καλ?τε?α τη δημιου?γική σκέψη και τη δημιου?γία των καλ?τε?ων λ?σεων. Πολλοί χ?ησιμοποιο?ν το γνωστό μας μαυ?οπίνακα για να “απλώνουν” όλες τις σκέψεις και ιδέες τους σε ένα μεγάλο χώ?ο και να τις επεξε?γάζονται. Επίσης, καθώς καταγ?άφω τα βασικά σημεία και τα “συνα?μολογώ”, μπο?ώ να ζωγ?αφίσω βασικές ιδέες για γ?αφικά και γ?αφήματα που θα δημιου?γήσω α?γότε?α με το Powerpoint.

Έτσι κι αλλιώς, πα?όλο που οι πε?ισσότε?οι χ?ησιμοποιο?με την ψηφιακή τεχνολογία για εκτελέσουμε μια πα?ουσίαση, η τέχνη της ομιλίας, της επαφής και της ενε?γοποίησης ενός κοινο? -π?ος επη??εασμό, π?ος ενημέ?ωση ή π?ος πώληση π?οϊόντων- είναι εντελώς “αναλογική”.

Πολ? σωστά ο Cliff Atkinson στο βιβλίο του Beyond Bullet Points, αναφέ?ει ότι το να ξεκινάς να δημιου?γείς την πα?ουσίασή σου στο Powerpoint π?ιν να έχεις καταγ?άψει σε ένα χα?τί (ή μαυ?οπίνακα) τα βασικά σημεία και τη δομή της, είναι σαν να ξεκινάει κάποιος σκηνοθέτης να π?οσλαμβάνει ηθοποιο?ς και να κάνει γυ?ίσματα π?ιν να έχει στα χέ?ια του το σενά?ιο!

… συνεχίζουμε στο 2ο μέ?ος.

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: