Η εφημε?ίδα “Αξία” του πε?ασμένου Σαββάτου δημοσίευσε συνέντευξη του Leonard Brody, ενός από τους σημαντικότε?ους νέους επιχει?ηματίες των ?έων τεχνολογιών παγκοσμίως, Καναδικής καταγωγής.

Στη συνέντευξη ο Brody π?οτείνει μεταξ? άλλων να υιοθετήσουμε δυναμικά τη μοναδική ευκαι?ία που μας πα?ουσιάζεται ώστε να δο?με σημαντικο?ς ?υθμο?ς ανάπτυξης στον τομέα των ?έων τεχνολογιών με ταυτόχ?ονη α?ξηση της διείσδυσης του Ιντε?νετ: τα ασ??ματα ευ?υζωνικά δίκτυα μέσω της τεχνολογίας WiMax. Είναι η ίδια ακ?ιβώς σκέψη που έκανα π?ιν λίγες μέ?ες όταν διάβαζα την ανακοίνωση της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτ?οπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδ?ομείων) με σκόπό τη “Χο?ήγηση π?οσω?ινών αδειών για δοκιμές τεχνολογίας WiMax”. To WiMax είναι (σ?μφωνα και με την ανακοίνωση) “μια νέα τεχνολογία που πα?έχει ασ??ματη ευ?υζωνική υψηλών ταχυτήτων π?όσβαση”.

Διευκ?ινίζει μάλιστα (o L. Brody) ότι το μεγάλο όφελος από την υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας θα είναι το ότι θα ξεπε?άσουμε το σφιχτό εναγκαλισμό του ΟΤΕ στα ευ?υζωνικά δίκτυα, μέσω μιας συνε?γασίας όπου όλη η πόλη θα γίνει ένα ασ??ματο hub με WiMax σε όλο το μήκος και πλάτος της πόλης, ώστε όλοι να έχουν π?όσβαση υψηλής ταχ?τητας ανεξά?τητα που β?ίσκονται. Και καταλήγει: “Θα μπο?ο?σε να είναι μια μεγάλη π?ωτιά για τη ?ότια Ευ?ώπη και θα μπο?ο?σε να αλλάξει ε?κολα και γ?ήγο?α τη φήμη της Αθήνας εν μία νυκτί”.

Κι όμως, αυτή η “π?ωτιά” θα ήταν πολ? ω?αία για να είναι αληθινή! Κάνοντας μια π?όχει?η έ?ευνα σχετικά με τις εξελίξεις για την ασ??ματη ευ?υζωνικότητα, β?ήκα ότι η Βουλγα?ική Cablenet είναι ήδη έτοιμη να ξεκινήσει τη διάθεση ασ??ματων ευ?υζωνικών υπη?εσιών με τη χ?ήση του δικτ?ου WiMax μέσα στους π?ώτους μήνες του 2006! Σ?μφωνα μάλιστα με το ειδησεογ?αφικό site Sofia Morning News, η Max Telecom εξετάζει το ενδεχόμενο να π?οσφέ?ει και υπη?εσίες φωνής πάνω από το WiMax δίκτυο της.

Η εται?εία, η οποία απέκτησε π?όσφατα μία από τις άδειες που εξέδωσε η βουλγα?ική κυβέ?νηση για λειτου?γία δικτ?ου στα 3,5 GHz, σκοπε?ει να χ?ησιμοποιήσει το εμπο?ικό όνομα Max Telecom, ενώ σκοπε?ει να καλ?ψει όσο το δυνατόν μεγαλ?τε?ο κομμάτι της επιφάνειας της γειτονικής χώ?ας.

Την ίδια στιγμή η δική μας ΕΕΤΤ εξαγγέλει (με μια Ε?ΤΕΛΩΣ λιτή ανακοίνωση που δεν δίνει καμμία λεπτομέ?εια για τους ό?ους του διαγωνισμο? ο?τε για τη διά?κεια των π?οσω?ινών αδειών) τη διαδικασία έκδοσης “π?οσω?ινών αδειών”, και στη συνέχεια π?οβαίνει στην έκδοση διευκ?ινιστικής ανακοίνωσης 3 μόλις ημέ?ες π?ιν από τη λήξη της π?οθεσμίας κατάθεσης π?οσφο?ών!

Στην οποία (διευκ?ινιστική) ανακοίνωση πα?ατίθενται όλες οι τεχνικές λεπτομέ?ειες της π?οκή?υξης καθώς και η διαδικασία απόκτησης των τελικών αδειών. Μαθαίνουμε έτσι ότι η διά?κεια των π?οσω?ινών αδειών θα είναι 3 μήνες, ενώ όσες εται?είες θελήσουν αν αποκτήσουν την τελική άδεια, θα π?έπει να συμμετάσχουν σε δημοπ?ασία με τιμή εκκίνησης τα 3 εκατ. ευ?ώ.

Όλα αυτά μας π?οϊδεάζουν ότι στην καλ?τε?η των πε?ιπτώσεων οι τελικές άδειες δεν θα έχουν χο?ηγηθεί π?ιν από το καλοκαί?ι του 2006 (μήπως είμαι πολ? αισιόδοξος?), τη στιγμή που στην “υπανάπτυκτη” Βουλγα?ία η π?ώτη άδεια έχει ήδη χο?ηγηθεί και η υπη?εσία πολ? σ?ντομα θα είναι έτοιμη π?ος διάθεση

Και ?ωτάω εγώ ο αφελής: γιατί κ??ιε Leonard Brody α?γήσατε τόσο πολ? να μας ανοίξετε τα μάτια? Μήπως το κάνατε εσκεμμένα ώστε να μας π?ολάβουν οι Βο?λγα?οι? Μήπως είστε ένας ακόμη ανθέλληνας που δεν θέλει την π?όοδο αυτο? του τόπου?

ΥΓ1: Το γιατί δεν ανοίγουμε μόνοι μας τα μάτια μας είναι ε?ώτημα που θα τεθεί σε άλλο τόπο και χ?όνο για να μην πα?ενοχλήσουμε “τις α?χές” από τον αγώνα τους για την καταπολέμηση των “διαπλεκόμενων συμφε?όντων”. Π?ος όφελος του τόπου, βεβαίως-βεβαίως.

ΥΓ2: Ακόμη και η FYROM υλοποιεί ένα πολ? φιλόδοξο πλάνο για ανάπτυξη ενός δικτ?ου WiFi σε όλη τη χώ?α.

Τελευταία ενημέ?ωση: ο ανεξά?τητος βουλευτής επικ?ατείας Ανδ?έας Ανδ?ιανόπουλος με ενημέ?ωσε ότι κατέθεσε το πα?απάνω κείμενο ως αντικείμενο ε?ώτησης π?ος τον Υπου?γό Εθν. Οικονομίας και Επικοινωνιών. ?α αναμένουμε κάποια σοβα?ή αντίδ?αση?

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: