Μια σαφής, καθα?ή δομή

Η δομή είναι το Α και το Ω της κάθε πα?ουσίασης. Χω?ίς αυτή, το υπέ?οχο στυλ, η άνεση στην ομιλία και τα εντυπωσιακά γ?αφικά δεν θα έχουν νόημα ?πα?ξης. Αν ο πα?ουσιαστής κάνει την ε?γασία του όπως την πε?ιέγ?αψα πα?απάνω με μια λογική σει?ά, τότε η σκέψη του σχετικά με την πα?ουσίαση θα είναι εξαι?ετικά καθα?ή! Μπο?εί να “οπτικοποιήσει” στο μυαλό του το πε?ιεχόμενο και τη ?οή της πα?ουσίασης.

Το κοινό χ?ειάζεται να γνω?ίζει που το πηγαίνουμε την ώ?α της πα?ουσίασης. Και δεν είναι α?κετό να έχουμε απλά μια διαφάνεια “ατζέντας” στο ξεκίνημα για να δείξουμε τη δομή της πα?ουσίασης που θα ακολουθήσει. Αντίθετα, μπο?εί να χάσει εντελώς το ενδιαφέ?ον του αν του έχουμε υποσχεθεί μια συγκεκ?ιμένη δομή και ?οή και στην πο?εία δείξουμε ότι χάνουμε τη σει?ά των μηνυμάτων και των στόχων μας.

Και λοιπόν?

Το λέω πολ? συχνά όταν π?οετοιμάζω το υλικό μου. Όταν χτίζω το πε?ιεχόμενο της πα?ουσίασής μου βάζω τον εαυτό μου στη θέση του κοινο? και ?ωτάω “και λοιπόν?”. Για πα?άδειγμα, είναι το πα?άδειγμά μου σχετικό με το μήνυμα που θέλω να πε?άσω? Μπο?εί να είναι έξυπνο, αλλά δίνει σημασία σε αυτό που θέλω? Ή, βοηθάει να χτίσω την ιστο?ία που έχω σχεδιάσει? Ή, το κοινό μου ενδιαφέ?εται π?άγματι για ένα σημείο το οποίο εγώ υπε?τονίζω?

Και λοιπόν?” πάντα κάνω αυτή την πολ? σημαντική ε?ώτηση. Και αν δεν μπο?ώ να την απαντήσω επα?κώς, πιθανότατα κόβω το σχετικό κομμάτι από το πε?ιεχόμενό μου.

Μπο?είς να πε?άσεις το “τεστ του ασανσέ?”?

Ένας εισηγητής μπο?εί να τσεκά?ει την αποτελεσματικότητα του μην?ματός του αν δοκιμάσει το “τεστ του ασανσέ?”. Αυτή η άσκηση μας αναγκάζει να “πουλήσουμε” το μήνυμά μας σε 30-45 δευτε?όλεπτα. Φανταστείτε τη σκηνή:

Είναι π?ογ?αμματισμένο να πα?ουσιάσετε μια νέα ιδέα στον επικεφαλής του product marketing της εται?είας σας, μιας από τις μεγαλ?τε?ες βιομηχανίες της χώ?ας. Το χ?ονοδιάγ?αμμα και το μπάτζετ είναι αυστη?ά καθο?ισμένο. Π?όκεται για μια εξαι?ετική ευκαι?ία να πά?ετε το ΟΚ από το μάνατζμεντ της εται?είας και ταυτόχ?ονα να αναδειχθείτε. Μόλις φτάνετε στα γ?αφεία της διοίκησης έξω από το γ?αφείο του π?οϊσταμένου, αυτός βγαίνει έξω κ?ατώντας το αδιάβ?οχό του και το βαλιτσάκι του και σας λέει: “συγνώμη, κάτι π?οέκυψε, δώσε μου τα βασικά σημεία στο ασανσέ? καθώς θα κατεβαίνουμε“.

Φανταστείτε τη σκηνή. Θα μπο?ο?σατε να πουλήσετε την ιδέα σας μέχ?ι να κατέβει το ασανσέ? και να φτάσετε μέχ?ι το πά?κινγκ, στο αυτοκίνητο του π?οϊσταμένου? Σίγου?α το σενά?ιο δεν είναι πολ? πιθανό, αλλά μπο?εί να συμβεί. Αυτό όμως που είναι πολ? πιθανό είναι να σας ζητηθεί να μικ??νετε το χ?όνο της πα?ουσίασής σας, ας πο?με από 20 σε 10 λεπτά. Θα μπο?ο?σατε να το κάνετε? Ίσως να μη χ?ειαστεί ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά εξασκώντας την ικανότητά σας σε μια τέτοια κατάσταση σας βοηθάει να εστιάσετε πολ? πιο καθα?ά στα μην?ματά σας και να κάνετε το πε?ιεχόμενό σας πιο απλό και σαφές.

Ο συγ?αφέας Ron Hoff (στο βιβλίο “I Can See You Naked”) μας θυμίζει ότι π?έπει να πε?άσουμε το τεστ του David Belasco καθώς θα είμαστε ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμο?. O David Belasco ήταν ένας πα?αγωγός που επέμενε ότι η βασική ιδέα για κάθε επιτυχημένο θεατ?ικό έ?γο που ανέβαζε θα μπο?ο?σε να γ?αφτεί στο πίσω μέ?ος μιας επαγγελματικής κά?τας (business card). Δοκιμάστε το. Μπο?είτε να αποκ?υσταλλώσετε την ουσία από το πε?ιεχόμενό σας σε μια business card? Αν σας φαίνεται αδ?νατο, τότε ίσως π?έπει να ξανασκεφτείτε τα βασικά στοιχεία της δομής της πα?ουσίασής σας με βάση αυτό το σκεπτικό.

Και πάλι, όλα αυτά είναι ε?γασίες που θα π?έπει να γίνουν πολ? π?ιν ανοίξετε το υπολογιστή σας και και πατήσετε το εικονίδιο του Powerpoint.

Η τέχνη της Αφήγησης

Όλες οι καλές πα?ουσιάσεις πε?ιλαμβάνουν ιστο?ίες. Οι καλ?τε?οι εισηγητές/πα?ουσιαστές φωτίζουν τις απόψεις τους αφηγο?μενοι ιστο?ίες, οι πε?ισσότε?οι π?οσωπικές. Ο ευκολότε?ος τ?όπος να εξηγήσουμε σ?νθετες ιδέες είναι μέσω πα?αδειγμάτων ή μέσω ιστο?ιών που αναδεικν?ουν το επιχεί?ημα. Είναι ε?κολο για το κοινό μας να θυμάται ιστο?ίες. Αν θέλετε το κοινό σας να θυμάται το πε?ιεχόμενο της πα?ουσίασης, τότε β?είτε τ?όπο να το κάνετε ε?κολο στη μνήμη. Είναι σημαντικό να π?οσπαθήσετε να δημιου?γήσετε καλές, σ?ντομες, ενδιαφέ?ουσες ιστο?ίες ή πα?αδείγματα που θα υποστη?ίξουν τα βασικά σημεία της πα?ουσίασης σας.

Επιπ?όσθετα, θα είναι χ?ήσιμο να βλέπετε όλη την (πχ.) 30λεπτη πα?ουσίασή σας σαν μια ευκαι?ία να “πείτε μια ιστο?ία”. Οι καλές ιστο?ίες έχουν ενδιαφέ?ουσα και σαφή α?χή, π?οκλητικό και ενδιαφέ?ον μέσο, και ένα καθα?ό και λογικό συμπέ?ασμα. Έχω δει πολ? καλές (ίσως όχι σπουδαίες) πα?ουσιάσεις, με μέτ?ια γ?αφικά και μέτ?ια δομή, αλλά ήταν πολ? αποτελεσματικές γιατί ο εισηγητής χ?ησιμοποίησε σχετικές ιστο?ίες με ένα καθα?ό, συνοπτικό τ?όπο ώστε να υποστη?ίξει τα επιχει?ήματά του.

Αυτοπεποίθηση – Πως να την αποκτήσετε

Όσο πε?ισσότε?ο έχετε ο?γανώσει το υλικό σας και έχετε δουλέψει το πε?ιεχόμενό σας, τόσο λιγότε?ο νευ?ικοί θα είστε. Αν έχετε ξοδέψει χ?όνο να χτίσετε τη δομή του πε?ιεχομένου σας, να σχεδιάσετε τα υποστη?ικτικό υλικό σας με τ?όπο επαγγελματικό, τότε λίγος χώ?ος θα έχει απομείνει για νευ?ικότητα για άγχος. Και τέλος, αν έχετε κάνει μια “π?όβα” της πα?ουσίασης με έναν υπολογιστή και έναν π?οβολέα (ή κάτι αντίστοιχο) α?κετές φο?ές, κάθε ίχνος άγχους θα εξαφανιστεί.

Αν ξέ?ουμε καλά το υλικό μας και έχουμε τεστά?ει τη ?οή του, αν ξέ?ουμε ποιά διαφάνεια ακολουθεί κάθε φο?ά, και έχουμε π?οβλέψει τις πιθανές ε?ωτήσεις τότε έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στην κατάκτηση της απα?αίτητης αυτοπεποίθησης.

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: