Είναι αναμφισβήτητο ότι για όσους κάνουν πα?ουσιάσεις, ένας μεγάλος πονοκέφαλος είναι το πως θα αξιοποιήσουν με τον καλ?τε?ο τ?όπο τη χ?ήση του Powerpoint.

Πόσο κείμενο να βάλω? Τι εικόνες? ?α χ?ησιμοποιήσω τα Cliparts? Πόσα Animations ή ήχους να π?οσθέσω? Και άλλα πολλά… Πάμε να δο?με με?ικές τεχνικές που έχουν αποδειχθεί -κατά τη γνώμη μου- εξαι?ετικά αποτελεσματικές στη σωστή χ?ήση του Powerpoint.

Κ?άτα το απλό

Το Powerpoint χ?ησιμοποιεί διαφάνειες σε ο?ιζόντια διάταξη (Landscape). Το π?όγ?αμμα είναι σχεδιασμένο ως ένας ε?χ?ηστος τ?όπος να πα?ουσιάζουμε πλη?οφο?ίες σε γ?αφική απεικόνιση, η οποία θα υποστη?ίξει τα λεγόμενα του ομιλητή/εισηγητή. Οι διαφάνειες δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι “το αστέ?ι της β?αδιάς” (έτσι κι αλλιώς, το “αστέ?ι” θα π?έπει να είναι το κοινό μας). Οι άνθ?ωποι έχουν έ?θει για να δουν και να ακο?σουν εσάς (τον ομιλητή) και να ενημε?ωθο?ν για (ή να υποκινηθο?ν από) το μήνυμά σας. Δεν π?έπει να αφήσετε το μήνυμά σας να εκτ?οχιαστεί από διαφάνειες που είναι (χω?ίς λόγο) σ?νθετες, «εντυπωσιακές», ή γεμάτες από αυτό που ο Edward Tufte αποκαλεί «chart junk». Τίποτε στις διαφάνειές μας δεν π?έπει να είναι υπε?βολικό.

Οι διαφάνειες π?έπει να έχουν α?κετό «κενό χώ?ο». Μην μπαίνετε στον πει?ασμό να γεμίζετε τους κενο?ς χώ?ους με λογότυπα, γ?αφικά, ή κείμενο που δεν βοηθο?ν στην καλ?τε?η κατανόηση του θέματος. Όσο λιγότε?α αντικείμενα έχετε στη διαφάνειά σας, τόσο πιο ισχυ?ό γίνεται το μήνυμά σας.

Πε?ιο?ίστε το κείμενο και τα bullet points

Η κάθε πα?ουσίαση έχει σκοπό να ωφελήσει με κάποιο τ?όπο το κοινό που την πα?ακολουθεί. Δεν π?όκειται όμως το κοινό μας να έχει κανένα όφελος αν το κάνουμε να βα?εθεί πα?ουσιάζοντας τη μία λίστα (bullet points) μετά από την άλλη ασταμάτητα.

….το οποίο μας φέ?νει στο θέμα του κειμένου. Οι καλ?τε?ες διαφάνειες συνήθως δεν έχουν καθόλου κείμενο! Μπο?εί να ακο?γεται υπε?βολικό (έως τ?ελό), δεδομένης της εξά?τησης που υπά?χει στις πα?ουσιάσεις με τα κείμενα, αλλά ακόμη και οι καλ?τε?ες διαφάνειες δεν θα είχαν κανένα νόημα χω?ίς την αφήγηση (δηλαδή εσάς). Θυμηθείτε, οι διαφάνειες υπά?χουν για να υποστη?ίζουν τον ομιλητή, όχι να τον κάνουν να φαίνεται σαν πε?ιττό πλεόνασμα.

Πολλοί λένε συνήθως: «Συγνώμη που έχασα την πα?ουσίασή σου. Έμαθα ότι ήταν πολ? ενδιαφέ?ουσα. Μπο?είς να μου στείλεις τις διαφάνειες του Powerpoint να τις δώ?» Όμως, αν π?όκειται για π?αγματικά καλές διαφάνειες, θα π?έπει να είναι σχεδόν άχ?ηστες χω?ίς τη δική σας πα?ουσία και αφήγηση. Σε αυτή την πε?ίπτωση αντί να στείλετε ένα αντίγ?αφο του Powerpoint α?χείου σας, θα είναι πολ? καλ?τε?ο να ετοιμάσετε ένα γ?αμμένο κείμενο το οποίο θα φωτίζει τα βασικά σημεία της πα?ουσίασης και (γιατί όχι) θα επεκτείνει και αναλ?ει τα πιο σημαντικά από αυτά. Το κοινό σας επίσης, θα αποκομίσει πολ? μεγαλ?τε?ο όφελος αν φε?γοντας από την πα?ουσίαση πά?ει μαζί του ένα λεπτομε?ές ενημε?ωτικό φυλλάδιο (handout), πα?ά ένα αντίγ?αφο των διαφανειών σας. Αν μοι?άσετε μετά την πα?ουσίαση μια λεπτομε?ή (κατά το δυνατόν) εκτ?πωση των θέματός σας, δεν θα νιώσετε την ανάγκη να γεμίσετε τις διαφάνειές σας με κείμενο.

Σε κάποιο άλλο post (σχετικό με τις τεχνικές εκτέλεσης μιας πα?ουσίασης) θα γίνω πιο αναλυτικός για το θέμα, αλλά μια και μιλάμε για κείμενο, θα π?έπει να θυμάστε ότι ποτέ δεν γυ?ίζουμε την πλάτη στο ακ?οατή?ιό μας ώστε να κάνουμε ανάγνωση στο κείμενο των διαφανειών μας λέξη π?ος λέξη.

Μία συνηθισμένη διαφάνεια, η οποία όμως δεν χ?ησιμε?ει σαν οπτικό βοήθημα για όσα αφηγείσθε, αλλά πε?ισσότε?ο σαν ένα “οπτικό γ?άφημα” για μια λίστα από μην?ματα.

Π?οσπαθήστε να αποφ?γετε διαφάνειες με τόσο πολ? κείμενο (που ίσως λειτου?γήσουν σαν υπνωτικό για το κοινό σας), όπως η πα?απάνω.

Πολ? καλό είναι ένα οπτικό βοήθημα σαν το πα?απάνω.

… και ακόμα καλ?τε?ο αυτό. Τα υπόλοιπα τα αφηγείσθε εσείς.

Πε?ιο?ίστε τα Transitions και τα Animations

Οι πα?ουσιάσεις δεν είναι μια ευκαι?ία να δείξουμε τις γνώσεις μας επάνω στα “κολπάκια” του Powerpoint. Κι όμως, συνήθως γεμίζουμε τις πα?ουσιάσεις με transitions ανάμεσα στις διαφάνεις και με διάφο?α εφέ (animations) μέσα σε αυτές ώστε κάποια στιγμή το κοινό μας αναπόφευκτα α?χίζει να δυσανασχετεί αφο? αδυνατεί να π?οσηλωθεί στο νόημα. Σε μικ?ές δόσεις, το animation μπο?εί να δώσει κάποιο ενδιαφέ?ον σε όσα πα?ουσιάζουμε, αλλά καλό θα είναι να μείνετε π?οσηλωμένοι στα πιο απλά και επαγγελματικά.

Για πα?άδειγμα, ένα απλό “Wipe Left-to-Right” για την πα?ουσίαση μιας bulleted list μπο?εί να είναι πολ? αποτελεσματικό, ενώ ένα zoom ή ένα fly in μπο?εί να είναι πολ? βα?? ή α?γό. Για τα transitions ανάμεσα στις διαφάνειες χ?ησιμοποιήστε έως 2-3 διαφο?ετικά, και όχι για όλες τις διαφάνειες.

Υψηλής ποιότητας γ?αφικά

Χ?ησιμοποιείστε υψηλής ποιότητας γ?αφικά όπως φωτογ?αφίες. Μπο?είτε να τ?αβήξετε δικές ψηφιακές φωτογ?αφίες, να αγο?άσετε δικαιώματα από κάποια ψηφιακή βιβλιοθήκη, ή να χ?ησιμοποιήσετε τις χιλιάδες διαθέσιμες στο διαδίκτυο (α?κεί να μην πα?αβιάζετε δικαιώματα χ?ήσης του).

Αποφ?γετε τη χ?ήση των εικόνων Clip art που έχει το Powerpoint ενσωματωμένες, ή οποιαδήποτε άλλη σει?ά τ?που cartoon. Και πάλι, αν αυτές οι εικόνες είναι ενσωματωμένες στο π?όγ?αμμα (Powerpoint), θυμηθείτε ότι το κοινό σας τις έχει δει εκατοντάδες, ή και χιλιάδες φο?ές. Ίσως να ήταν ενδιαφέ?ουσες το 1993 όταν π?ωτοεμφανίστηκαν, αλλά σήμε?α είναι τουλάχιστον ξεπε?ασμένες, και η χ?ήση τους υποσκάπτει την εικόνα του επαγγελματισμο? που θέλει να δώσει ο ομιλητής/εισηγητής. Φυσικά, υπά?χουν εξαι?έσεις, αλλά θα π?έπει να είστε π?οσεκτικοί.

Π?οσπαθήστε να αποφ?γετε φτωχό clipart σαν αυτό.

Αυτή η φωτογ?αφία είναι σίγου?α πιο αποτελεσματική για ένα μήνυμα. Γενικά, αν οι φωτογ?αφίες πε?ιέχουν ανθ?ώπους, είναι πα?αδεκτό ότι ελκ?ουν πο? πε?ισσότε?ο το ενδιαφέ?ον του κοινο?.

Στο 2ο μέ?ος θα συνεχίσω με πε?ισσότε?ες τεχνικές.

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: