Ο κανόνας 10/20/30 του Powerpoint

guykawasaki3.jpgΜόλις ανακάλυψα το νέο blog του Guy Kawasaki. Χ?ησιμότατο. Ο Kawasaki (φέ?εται να) είναι ένα από τα ιδ?υτικά στελέχη της Apple, εξαι?ετικά επιτυχημένος Venture Capialist και συγγ?αφέας πολλών βιβλών σχετικών με την επιχει?ηματικότητα στη ?έα Οικονομία, με κυ?ιώτε?ο το πολ? καλό The Art of the Start (όσοι ξεκινάτε μια νέα επιχεί?ηση, πολ? απλά, Διαβάστε το!).

Β?ήκα πολ? ενδιαφέ?ον ένα από τα π?ώτα του posts με τίτλο “The 10/20/30 Powerpoint Rule”. Και είναι κάτι που ήθελα να επισημάνω με έμφαση στα posts μου σχετικά με τη χ?ήση του Powerpoint. Ο Kawasaki υποστη?ίζει την ιδέα ότι κάθε πα?ουσίαση Powerpoint π?έπει να πε?ιλαμβάνει πε?ίπου 10 διαφάνειες όλες κι όλες:

[…] Ο κανόνας είναι απλός: Μια πα?ουσίαση Powerpoint π?έπει να έχει 10 διαφάνειες, να μη δια?κεί πε?ισσότε?α από 20 λεπτά, και οι γ?αμματοσει?ές της να μην είναι μικ?ότε?ες από 30 εκατοστά! Πα?όλο που δ?αστη?ιοποιο?μαι στο χώ?ο των Venture Capitals, ο κανόνας έχει εφα?μογή σε οποιαδήποτε πα?ουσίαση έχει στόχο την επίτευξη κάποιας συμφωνίας: κάποια χ?ηματοδότηση, μία πώληση, τη δημιου?γία μιας συνε?γασίας κλπ.

Το 10 είναι ο πιο ωφέλιμος α?ιθμός διαφανειών γιατί ο μέσος άνθ?ωπος δεν μπο?εί να καταχω?ήσει στο μυαλό του πε?ισσότε?α από 10 διαφο?ετικά concepts σε μια συνάντηση. Αν χ?ειάζεσαι πε?ισσότε?ες από 10 διαφάνειες για να εξηγήσεις την π?όταση σου, τότε ίσως δεν έχεις π?αγματικά κάποια π?όταση.

Εννοείται ότι συμφωνώ με όσα γ?άφει, με τη διαφο?ά ότι ο α?ιθμός 10 μπο?εί να ποικίλει (με πολ? μικ?ές όμως, αποκλίσεις) ανάλογα με τον κλάδο και το σκοπό της πα?ουσίασης. Για πε?ισσότε?ες λεπτομέ?ειες, διαβάστε το κείμενό του.

Advertisements

0 Responses to “Ο κανόνας 10/20/30 του Powerpoint”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: