… θα τολμήσω να κάνω τη διευκ?ίνηση (αν και είναι πε?ιττό για όποιον το διαβάσει) ότι αφο?ά τις εξελίξεις στο Web σε παγκόσμιο επίπεδο -και κυ?ίως στον αναπτυγμένο Δυτικό κόσμο- και όχι στο Ελληνικό Web το οποίο ακόμη κατασκευάζει “ιστοσελίδες“(!) της γενιάς του 1999-2000.

AttentionTrust.orgΔεν θα καταγ?άψω ως “νεά τάση” την εξάπλωση του RSS, αφο? το 1/4 των χ?ηστών του Ιντε?νετ το χ?ησιμοποιο?ν ήδη (άσχετα αν μόνο το 4% το κάνει συνειδητά), αλλά για π?άγματα που φαίνεται ότι θα τα συνειδητοποιήσουμε ως εντελώς νέα:

Το μοντέλο της Συνδ?ομής:

Μέσα από τα Blogs και τα News Feeds μαθαίνουμε την αξία του να γινόμαστε συνδ?ομητές στο Web. Με την εμπει?ία των συνδ?ομών μας σε εφημε?ίδες και πε?ιοδικά, γινόμαστε ΚΑΙ ΠΑΛΙ συνδ?ομητές σε πηγές πλη?οφό?ησης που είναι εξειδικευμένες σε αυτό ακ?ιβώς που χ?ειαζόμαστε. Δεν γ?άφονται από δημοσιογ?άφους με π?εστίζ καλοπλη?ωμένους σε χλιδάτα εκδοτικά σπίτα, αλλά από τ?πους των οποίων το πάθος για το αντικείμενό τους είναι το κίνητ?ό μας για να πατήσουμε το κουμπάκι της συνδ?ομής. Το γ?άψιμό τους δεν είναι τόσο “καθα?ό” και επαγγελματικό όσο στα έντυπα του Μπόμπολα και του Λαμπ?άκη, αλλά είναι τόσο (ή και πε?ισσότε?ο) ενδιαφέ?ον.

Το Συνδ?ομητικό μοντέλο βασίζεται στο να λαμβάνεις πε?ιεχόμενο με τους δικο?ς σου ό?ους και όχι με τους ό?ους κάποιου άλλου. Είναι πλη?οφό?ηση που την “τ?αβάμε” εμείς (pull) επειδή μας ενδιαφέ?ει, αντίθετα με την πλη?οφο?ία που μας “σπ?ώχνουν” (push) άλλοι, όπως το e-mail, επειδή θέλουν να μας την π?οωθήσουν.

Αγώνας για τον Π?οσοχή του καταναλωτή
Η π?οσοχή μας είναι όλα όσα έχουμε. Όσα μπο?ο?με να δώσουμε ή να πά?ουμε. Στο Web η Π?οσοχή μας είναι το νέο και ισχυ?ότε?ο νόμισμα. Και στο Web, ανακαλ?πτουμε ότι είναι όλο και πιο δ?σκολο να κ?ατήσουμε την π?οσοχή μας εστιασμένη σε ένα π?άγμα π?ιν μας την αποσπάσει κάτι άλλο.

Ένας από τους π?ώτους οι οποίοι μίλησαν για την αξία της π?οσοχής του καταναλωτή ήταν ο Seth Godin στο καταπληκτικό “Permission Marketing” (δείτε εδώ με?ικές αναφο?ές στο θέμα από το βιβλίο). Και επειδή η μάχη για την Π?οσοχή του καταναλωτή π?οβλέπεται λυσαλέα (με α?κετά π?ώτα δείγματα) δημιου?γήθηκε και η AttentionTrust.org με π?ωτοβουλία του Steve Gilmor που έχει σκοπό να π?οστατε?σει τα δικαιώματα του καταναλωτή από τηναπίστευτη μανία των εται?ειών να συλλέξουν πλη?οφο?ίες για του που εστιάζει την π?οσοχή του, τι κλικά?ει στο Internet και ποιές είναι οι αναζητήσεις του (για πλη?οφο?ίες για τις α?χές και στο σκοπό της AttentionTrust, εδώ).

Ταυτότητα (Identity)

Ένα άλλο π?όβλημα που π?οκ?πτει από τον δικτυωμένο κόσμο στον οποίο ζο?με είναι το πως να καθο?ίσουμε την ταυτότητά μας όταν είμαστε online. Μέχ?ι τώ?α το διαχει?ιζόμαστε με τόσο φτωχό τ?όπο που στην π?αγματικότητα δεν έχουμε μια ενιαία online ταυτότητα: έχουμε πλη?οφο?ίες σχετικά με εμάς καταχω?ημένες σε δεκάδες διαφο?ετικά sites, και με διαφο?ετικό -πιθανότατα- τ?όπο.

Ένα σ?μπτωμα είναι ότι αδυνατο?με να θυμόμαστε τους κωδικο?ς μας (passwords) για όλα τα sites που επισκεπτόμαστε. Το μεγαλ?τε?ο π?όβλημα είναι ότι οι πλη?οφο?ίες μας β?ίσκονται κατανεμημένες οπουδήποτε έξω από το δικό μας έλεγχο. Και θα π?έπει να πά?ουμε στα χέ?ια μας τον έλεγχο της ταυτότητάς μας!

Εται?είες startup όπως η Sxip networks στοχε?ουν στη λ?ση αυτο? του π?οβλήματος με τη δημιου?γία μιας απλής βάσης δεδομένων η οποία επιτ?έπει στους χ?ήστες να αυτοπ?οσδιοι?ίζονται απέναντι σε τ?ίτους, να επιλέγουν ποιές πλη?οφο?ίες να αποκαλ?πτουν και πότε. Υπά?χουν κι άλλες ανάλογες π?οσπάθειες. Ένα από τα π?άγματα που μου α?έσουν με την κυ?ια?χία (η οποία είναι αντικείμενο κ?ιτικής από άλλες απόψεις) της Google και της Yahoo! είναι ότι μπο?ώ να έχω ένα username και ένα password για όλες τις υπη?εσίες τους, και με δεδομένο ότι χ?ησιμοποιώ πολλές από αυτές, με σώζει από πολλο?ς πονοκεφάλους. Όμως, αυτό είναι ένα θέμα που έχει και τις α?νητικές του συνέπειες.

Το π?όβλημα της ταυτότητας θα α?χίσει να γίνεται αντικείμενο π?οβληματισμο? για πολλο?ς όταν α?χίσουν να καταλαβαίνουν ότι π?έπει να πά?ουμε στον έλεγχό μας την ταυτοποίησή μας στο Web, και το να κάνουμε εγγ?αφή σε κάθε ένα διαφο?ετικό site είναι όχι μόνο δ?σκολο αλλά βήμα π?ος τα πίσω στην π?οσπάθεια για ένα καλ?τε?ο Web.

Ίσως υπά?ξει και συνέχεια…..

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: