37signals: για δώστε τους βάση…

37signalsH 37signals είναι μια νέα εται?εία στο Web η οποία έχει π?ολάβει μέσα στο 2005 να δημιου?γήσει πολ? θό?υβο με τα π?οϊόντα που έχει λανσά?ει, και με την επιτυχία τους.

Η γνώμη μου? Όλες οι Ελληνικές επιχει?ήσεις στο μέλλον θα μελετήσουν το φαινόμενο 37signals σαν πα?άδειγμα του πως μια εται?εία καταφέ?νει -όχι μόνο- να επιβιώσει αλλά και να αναπτυχθεί με τ?ελλο?ς ?υθμο?ς, χω?ίς ιδιαίτε?ους οικονομικο?ς πό?ους. Χω?ίς φτηνά κόλπα του μά?κετινγκ και διαφήμιση. Με μόνο εφόδιο το ταλέντο, μια μικ?ή ομάδα από πανέξυπνους developers και την εστίαση σε μικ?ές π?αγματικές ανάγκες της αγο?άς.

Όλη της η φιλοσοφία (και μυστικό της επιτυχίας της κατά τη γνώμη μου) είναι το μοτό “Less is more” (το λιγότε?ο είναι πε?ισσότε?ο) το οποίο αναλ?εται λιτά και εκφ?αστικά σε αυτό εδώ το κείμενο από μια ομιλία του ιδ?υτή Jason Fried στο Web 2.0 Conference. Essential reading! που λένε και οι Αμε?ικάνοι. Το blog τους μάλιστα, έχει το όνομα “singal vs. noise“. Ένα blog εξαι?ετικά ενδιαφέ?ον με τις ιδέες που μεταδίδει, για όσους ασχολο?νται με το Web. Η κοινότητα που έχει δημιου?γηθεί γ??ω από αυτό το blog είναι μοναδική, και ο όγκος των σχολίων στα ά?θ?α του blog είναι απίστευτος.

Επί της ουσίας, η 37signals έχει λανσά?ει μια σει?ά από ελαφ?ές Web based εφα?μογές που μέχ?ι τώ?α τις “τ?έχουμε” εγκατεστημένες στον υπολογιστή μας. Το Basecamp είναι ένα ε?γαλείο διαχεί?ισης έ?γων (project management) για μικ?ές και μεσαίες επιχει?ήσεις που δεν θέλουν -και δεν χ?ειάζονται-να εγκαταστήσουν βα?ιά και ακ?ιβά π?ογ?άμματα στους υπολογιστές τους. Δω?εάν για ένα μόνο project και με κλιμακωτή μικ?ή χ?έωση για πε?ισσότε?α, δείχνει να ακολουθεί το δ?όμο που χά?αξε επιτυχημένα η Salesforce.com στο χώ?ο του web-based CRM.

Άλλα π?οϊόντα που έχει λανσά?ει η εται?εία είναι το Backpack (ένας online Pernonal Information Manager) το Writeboard (Word μέσω Web) και η Ta-da List που κάνει ό,τι λέει: μας βοηθάει να κ?ατάμε ο?γανωμένες online τις to-do λίστες μας.

Το π?οϊόν όμως, που τη βοήθησε να κάνει το μεγαλ?τε?ο θό?υβο στην αγο?ά, δεν είναι άλλο από το λανσά?ισμα της Ruby on Rails. Μιας ελαφ?ιάς γλώσσας π?ογ?αμματισμο? -ανοιχτο? κώδικα- που δίνει το στίγμα για τη νέα μο?φή με την οποία θα κατασκευάζονται οι σελίδες στο Διαδίκτυο. Πή?ε θ?ιαμβευτικές κ?ιτικές από την παγκόσμια κοινότητα των developers, και κάθε νέα startup εται?εία που θέλει να είναι cool τη χ?ησιμοποιεί στις εφα?μογές της. Εννοείται, τα π?οϊόντα της 37signals είναι δημιο??γημα της Ruby on Rails.

Πολλοί ανα?ωτιο?νται ήδη: ποιός θα αγο?άσει π?ώτος τη 37signals? και με ποιό τίμημα? Δεν είμαι σίγου?ος ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Κατα?χήν οι εται?είες που εξαγο?άζονται από τους “μεγάλους”, συνήθως είναι πολ? δημοφιλείς αλλά δεν έχουν ένα επιχει?ηματικό μοντέλο να στη?ιχθο?ν οικονομικά και να συνεχίσουν να υπά?χουν. Τα -π?όσφατα- πα?αδείγματα πολλά: Flickr, del.ico.us κλπ. Η 37signals είναι εντελώς διαφο?ετική πε?ίπτωση. Έχει ένα πολ? συγκεκ?ιμένο μοντέλο ανάπτυξης, τα -πε?ισσότε?α- π?οϊόντα της πα?έχονται εναντι συνδ?ομής σε πολ? συγκεκ?ιμένο target group, και όλα δέιχνουν ότι μέχ?ι τώ?α τα πάει πολ? καλά. Ά?α δεν έχει κανένα λόγο να γίνει αντικείμενο εξαγο?άς από οποιονδήποτε.

Το πιο τ?ελλό? Το Information Week ανα?ωτιέται: “Είναι η 37signals η επόμενη Google?“. Ο συγγ?αφέας Mitch Wagner βασίζει την υπόθεση του στο ότι η εται?εία δείχνει τα ίδια ακ?ιβώς σημάδια δυναμικής ανάπτυξης, φ?εσκάδας και καινοτομίας που έδειχνε και η Google π?ιν από 6 πε?ίπου χ?όνια. Το κείμενο είναι ενδιαφέ?ον.

Και νομίζω ότι θα μας αναγκάσουν να συνεχίσουμε να τους πα?ακολουθο?με…

Advertisements

0 Responses to “37signals: για δώστε τους βάση…”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: