Έλληνες podcasters

Π?όσφατα ένας φίλος blogger μου ζήτησε να τον βοηθήσω να δημιου?γήσει το π?ώτο του podcast. Για όσους δεν το έχουν ξανακο?σει, το podcasting είναι η νέα μο?φή επικοινωνίας που π?οέκυψε ως μετεξέλιξη των τεχνολογιών RSS, και έχουν σαν σκοπό τη διανομή ηχητικο? πε?ιεχομένου για κατέβασμα και ακ?όαση σε διάφο?ες συσκευές, όπως το PC, τις κινητές συσκευές χει?ός (όσες υποστη?ίζουν την αναπα?αγωγή mp3) κλπ. Με λίγα λόγια μπο?εί ο καθένας μας να γίνει ?αδιοφωνικός πα?αγωγός ώστε οι ακ?οατές του να “κατεβάζουν” τις εκπoμπές του και να τις ακο?ν όταν αυτοί μπο?ο?ν και όχι την ώ?α που έχει π?οκαθο?ίσει ο σταθμός (όπως γίνεται στο πα?αδοσιακό ?αδιόφωνο). Πε?ισσότε?α για το podcasting εδώ.

Πίστευα ότι θα ήταν ο π?ώτος Έλληνας που το έκανε αυτό αφο? μπο?εί στην Αμε?ική -κυ?ίως- να είναι εξαι?ετικά διαδεδομένο (και με τ?ομακτικο?ς ?υθμ?ς ανόδου), αλλά στην Ελλάδα δεν είχα πά?ει χαμπά?ι. ότι είχε ήδη ξεκινήσει το κ?μα.

Κάνοντας λοιπόν τη σχετική έ?ευνα ανακάλυψα και άλλους Έλληνες podcasters. Όχι πολλο?ς για την ώ?α. Αλλά καλο?ς για α?χή. Ο καθένας έχει το δικό του ενδιαφέ?ον. Δείτε τους:

Vrypan
Papocast
Ανεξά?τητο Μήλο
Cinemascope (αφιε?ωμένο στον κινηματογ?άφο)

?ομίζω όμως ότι ο φίλος μου Art Attack θα συζητηθεί πε?ισσότε?ο από όλους. Και θα έχει πολ? ενδιαφέ?ον. Είναι και ΑΕΚά?α!

Εγώ πάντως έγινα συνδ?ομητής σε όλους για να λαμβάνω τις εκπομπές τους.

Advertisements

Advertisements

%d bloggers like this: