Ο ?τέμης blogger?

Μπο?εί κανείς να φανταστεί έναν π?όεδ?ο μια μεγάλης ΠΑΕ να έχει το δικό του blog στο οποίο να σχολιάζει καθημε?ινά τα θέματα της ομάδας του ή του Ελληνικο? ποδοσφαί?ου ή γενικότε?α θέματα επιχει?ήσεων ή πολιτικής?

Εντάξει, ίσως ο τίτλος να είναι λίγο πα?απλανητικός. Όμως, ο ?τέμης θα μπο?ο?σε να είναι ένα καλό ενδεχόμενο. Για τους υπόλοιπους π?οέδ?ους βέβαια, δεν τολμώ να κάνω κανένα πα?όμοιο πα?αλληλισμό γιατί θα βγει γέλιο αυθό?μητο. Η σκέψη μου ή?θε βλέποντας το blog του Mark Cuban. O εν λόγω κ??ιος είναι ο ιδιοκτήτης και π?όεδ?ος των Dallas Mavericks, μιας από τις μεγαλ?τε?ες ομάδες του NBA. Το ότι έxει blog δεν μου έκανε καμμία εντ?πωση. Από παλιά ήξε?α ότι ήταν φοβε?ά εξωστ?εφής άνθ?ωπος, με πολ? π?οχω?ημένες ιδέες για το πως θα π?οωθήσει την ομάδα του (και τον εαυτό του) και θα την κάνει αντικείμενο δημοσιότητας και ενδιαφέ?οντος.

Πα?άλληλα έδινε τε?άστια σημασία στην επικοινωνία με τους οπαδο?ς της ομάδας του και π?οσπαθο?σε (σχεδόν καθημε?ινά) να αντλεί ιδέες από αυτο?ς για το πως θα κάνει πιο συνα?παστιή της εμπει?ία της πα?ουσίας ενός φιλάθλου στο γήπεδο της ομάδας του. Μάλιστα, όπως είχα διαβάσει στο “Creating Customer Evangelists” το οποίο του είχε αφιε?ώσει ολόκλη?ο κεφάλαιο, σε κάθε αγώνα των Mavericks εμφανιζόταν κάθε λίγο στους φωτεινο?ς πίνακες to e-mail του: mark.cuban@dallasmavs.com για να του στέλνει ο οποιοσδήποτε τις π?οτάσεις, ιδέες ή διαφωνίες του. Και διάβαζε όλα τα e-mails ανεξαι?έτως!

Κάτι ανάλογο π?οσπάθησε βέβαια να κάνει και ο ?τέμης με τις συναντήσεις κάθε Τ?ίτη που είχε καθιε?ώσει με τους οπαδο?ς. Αλλά, δεν θα ήταν πιο ε?κολο να επικοινωνο?ν μαζί του ηλεκτ?ονικά, αντί να π?έπει να αφήσουν τη δουλειά τους ε?γάσιμη ώ?α για να του μιλήσουν? Τέλος πάντων….

Στο εν λόγω blog λοιπόν, ο Cuban συνεχίζει και επεκτείνει την επικοινωνία που εγκαινίασε παλιότε?α μέσω e-mail με τον κόσμο της ομάδας του και όχι μόνον. Δεν διστάζει να μιλήσει και να σχολιάσει τα πιο καυτά θέματα της μπασκετικής επικαι?ότητας αλλά και γενικότε?α για επιπχει?ήσεις ή πολιτική. Δεν διστάζει να έχει ανοιχτά τα σχόλια κάτω από κάθε post και να εμφανίζονται ακόμη και τα πιο επικ?ιτκά. Ο διάλογος είναι συνεχής, και τα αποτελέσματα μόνο θετικά μπο?εί να είναι για τον ίδιο και την ομάδα-επιχεί?ηση που διοικεί.

Είπαμε, markets are conversations, αλλά στην Ελλάδα ισχ?ει το “αγο?ά = μυστικοπάθεια”….

Advertisements

6 Responses to “”


 1. 1 twocows 9 February, 2006 at 9:40 am

  Πολ? ?ιψοκίνδυνο αν έκανε κάτι τέτοιο στον ελληνικό χώ?ο ο οποιοσδήποτε ποδοσφαι?ιστής/π?όεδ?ος, φαντάζεστε το μπινελίκι που θα έτ?ωγε κάθε μέ?α; Φυσικά, μετά το blogging θα γινόταν γνωστό στην μισή Ελλάδα.

 2. 2 nikos 9 February, 2006 at 10:23 am

  Το κλειδί είναι στην τελευταία σου φ?άση. Όχι μόνο το blogging όμως. Και ο ίδιος αλλά και η εται?εία που διευθ?νει. Φαντάζεσαι τα οφέλη από τη συνομιλία με τόσο κόσμο?

  Αν κλειστεί στο καβο?κι του, σ?μφωνοι, θα γλυτώσει τα μπινελίκια -όσα είναι αυτά-. Αλλά πόσα χάνει μια τέτοια εται?εία σήμε?α σε επίπεδο επικοινωνίας με την αγο?ά της π?οκειμένου να γλυτώσει κάποια μπινελίκια? Στο κάτω-κάτω, και τα comments είναι moderated. Όποιο είναι υβ?ιστικό, σβήνεται.

  Επίσης, φαντάζεσαι το π?οφίλ που δημιου?γεί σε επίπεδο μά?κετινγκ και PR? Ενώ τώ?α τι έχει κάνει? Π?οσέλαβε μια ακ?ιβοπλη?ωμένη και ταυτόχ?ονα άπει?η PR φί?μα μόνο και μόνο γιατί ανήκει στην κό?η της Μπακογιάννη. Για να βελτιώσει το “π?οφίλ” της. Το π?οφίλ μιας ποδοσφαι?ικής εται?είας φτιάχνεται με 2 τ?όπους:

  1. Με τα π?ωταθλήματα και τις ευ?ωπαϊκές πο?είες
  2. Με την ειλικ?ινή επικοινωνία με τον κόσμο και το άκουσμα της άποψής του.

  Τα πα?αδοσιακά κόλπα του μά?κετινγκ δεν πε?νάνε πλέον (δεν ξέ?ω και αν πέ?ναγαν ποτέ).

 3. 3 Art attack 10 February, 2006 at 12:47 pm

  Εμενα μου φαινεται πολυ καλη η ιδεα παντως!

 4. 4 Frank Anton 10 February, 2006 at 2:19 pm

  Όπως πολ? σωστά επισημάνατε τα πα?αδοσιακά δημοσιοσχετίστικα κολπάκια δ?σκολα πε?νάνε στο ευ?? κοινό.

  Θέλω να πιστε?ω ότι η επιλογή της κ. Μπακογιάννη, εμπε?ιέχει μια σκέψη να ‘βελτιώσουμε καλ?τε?α το profil μας με την κυβέ?νηση’ (καθώς σ?ντομα θα έχουμε και μαμά ΥΠ.ΕΞ.). Δεν μπο?ώ να αμελήσω το γεγονός ότι μετά από ν χ?όνια, την ομάδα μας την διοικεί ένα εκπληκτικό επιτελείο στελεχών (Κο?λης, Κανελλόπουλος, Ρόκκας, κτλ.). Ο ?τέμης είναι η όμο?φη βιτ?ίνα που απαιτείται, ο αθλητής π?ότυπο, για να συμπλη?ώνεται το επικοινωνιακό π?οφίλ της εται?είας στο ευ?? κοινό. Πιστε?ω ότι δ?σκολα επη??εάζει διοικητικές αποφάσεις.

  Βάσει της π?οηγο?μενης λογικής, θα συμφωνήσω, λοιπόν, μαζί σου ?ίκο, στην (επικοινωνιακή) ανάγκη της δημιου?γείας του Demis Blog. Θα μπο?ο?σε κάλλιστα να γ?άφει 100-200 λεξο?λες την ημέ?α για το πως πέ?ασε την ημέ?α του. Σίγου?α θα έχει άπει?α π?άγματα να πει. Δεν είναι κάποιος απλός άνθ?ωπος του διαδικτ?ακου με την ανάγκη να εξωτε?ικε?σει με?ικές τεχνολογικές απόψεις. Είναι ο Π?όεδ?ος της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το άπει?ο πα?ασκήνιο!

  Το casual ντυσιματάκι και το ολίγον αλαζονικό αθλητικό υφάκι, χα?ακτη?ιστηκό γνώ?ισμα των αθλητών-stars, των π?ώτων ημε?ών, δυστυχώς πέ?ασαν. Ο κόσμος τα συνήθισε. Ίσως είναι και?ός για μια επικοινωνιακή αλλαγή και του ?τέμη. Όχι απα?αίτητα και της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το μοντέλο διοίκησης δουλε?ει πολ? καλά.

 5. 5 nikos 10 February, 2006 at 6:19 pm

  Συμφωνώ με το post του Art. Σε όλες του τις πλευ?ές. :-))

  Φ?ανκ, εξαι?ώ την τελευταία σου π?όταση, για την οποία δεν είμαι και τόσο σίγου?ος ότι είναι σωσή. Είναι τε?άστιο το π?όβλημα της εσωστ?έφειας των λεγόμενων επώνυμων. Στην Αγγλία, ο Βενγκέ? (αλλά και άλλοι π?οπονητές) εδώ και χ?όνια στέλνει κάθε βδομάδα σε συνδ?ομητές του site της Arsenal newsletter που αναλ?ει τον αγώνα του Σαββατοκ??ιακου και λέει την άποψή του.

  Εντάξει, δεν είναι και τόσο interactive μο?φή επικοινωνίας, αλλά β?ίσκονται ένα στάδιο π?ιν από το να α?χίσουν κάποιοι να δημιου?γο?ν blog. Εδώ, επικ?ατο?ν οι ασφαλείς λ?σεις. Δοκιμασμένες και σίγου?ες (αποτυχίες).

 6. 6 art attack 11 February, 2006 at 8:33 pm

  Ειμαι παντα λακωνικος οταν π?οκειται για τον ?τεμη.Και πολλα ειπα!
  (αντε γιατι την εχει δει καπως τελευταια.?ταξει ?ε φιλε κατεβηκες απο την Γκατζολια, παντ?ευτηκες και την εγχω?ια στα? αλλα ξεκαβαλα και λιγακι, χαλα?ωσε, λαικο παιδι εισαι κατα βαθος)
  🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: