Πα?όλο που πολλές φο?ές εκνευ?ίζομαι με τις μεθόδους που χ?ησιμοποιεί το πα?αδοσιακό μά?κετινγκ για να π?οωθήσει π?οϊόντα τα οποία (στην καλ?τε?η των πε?ιπτώσεων) δεν χ?ειαζόμαστε, είμαι επαγγελματίας των πωλήσεων και του Marketing για π?οϊόντα νέων τεχνολογιών και κυ?ίως του Internet. Δεν είμαι στο χώ?ο από ανάγκη, αλλά επειδή πιστε?ω ότι μέσω ττων ?έων Τεχνολογιών μπο?εί η ζωή μας να γίνει ευκολότε?η και καλ?τε?η, να είμαστε καλ?τε?α πλη?οφο?ημένοι και να συνδεόμαστε με πε?ισσότε?ους ανθ?ώπους.

Όλα αυτά α?κεί να γνω?ίζουμε και τους κινδ?νους των ?έων Μέσων, χω?ίς να μας απομακ??νουν από αυτό. Ά?χισα να αντιλαμβάνομαι για π?ώτη φο?ά το νέο κόσμο ο οποίος ανοίγεται μπ?οστά μας διαβάζοντας το Τ?ίτο Κ?μα του Άλβιν Τόφλε? π?ιν από 15 πε?ίπου χ?όνια. Αυτό ήταν το εφαλτή?ιο για να ασχοληθώ πε?ισσότε?ο τα επόμενα χ?όνια με τις ?έες Τεχνολογίες και τις δυνατότητες που μας π?οσφέ?ουν.

Επιπλέον, διδάσκω σε ενδοεπιχει?ησιακά σεμινά?ια πλη?οφο?ικής για ε?γαζομένους, κυ?ίως MS Office, MS Project, σχεσιακές βάσεις δεδομένων αλλά και εξειδικευμένα όπως Τεχνικές Πα?ουσιάσεων με τη χ?ήση του Powerpoint.

Πε?ισσότε?α στις δίπλα σελίδες αυτο? του Blog.

Advertisements

Advertisements

%d bloggers like this: