Archive for the 'Business' Category

Τέλος ο Robert Scobble από τη Microsoft.

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα.

Ο κορυφαίος corporate blogger της Microsoft, ο Robert Scobble αφήνει την εταιρεία του για να ενσωματωθεί στο PodTech.net ένα startup από τη Silicon Valley που ασχολείται με το εταιρικό – επιχειρηματικό podcasting.

Ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω για τη Microsoft, άσχετα αν στο (τελευταίο?) post του, ο Scobble λέει τα καλύτερα για τη συνεργασία τους.

Advertisements

Εμείς το Web

Πρωτοσέλιδο αφιέρωμα του Newsweek: Ένα νέο κ?μα από start ups γεμίζει το χώρο στην επόμενη φάση του Internet. Και αυτή τη φορά, όλα γίνονται …για σένα.

…The smartest guy in the room is everybody.
Tim O'Reilly, an early promoter of the Web 2.0 idea, says, "The central idea is harnessing collective intelligence." This sounds lofty, but is actually happening all the time on the Web.

It's not an audience, it's a community …Before the Living Web, celebrities trying to get access to media had to cope with
editors, television bookers and program directors. Now musicians,
celebrities and fame wanna-bes start their own MySpace pages to get close to audiences (in early: R.E.M., Tommy Lee, Nine Inch Nails).

Flickr was a good business, too, as many users chose to pay the $25-a-year fee for unlimited photo storage and relief from advertising on the site. But that's not why Yahoo bought it for an estimated $35 million. "With less than 10 people on the payroll, they had millions of users generating content, millions of users organizing that content for them, tens of thousands of users distributing that across the Internet, and thousands of people not on the payroll actually building the thing," says Yahoo exec Bradley Horowitz. "That's a neat trick. If we could do that same thing with Yahoo, and take our half-billion user base and achieve the same kind of effect, we knew we were on to something."

Πολιτική βλακεία 1.0

Διάβαζα το Σαββατοκ??ιακο στις εφημε?ίδες για τον π?οβληματισμό που επικ?ατεί στην Ευ?ώπη σχετικά με το Google. Οι Ευ?ωπαϊκές κυβε?νήσεις λέει, ανησυχο?ν καθώς έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της ισχ?ος που διαθέτει ο εξ Αμε?ικής γίγαντας.

Ο Γάλλος π?όεδ?ος Ζακ Σι?άκ, σε ένα ντελί?ιο ανταγωνιστικο? πνε?ματος και αποφασιστικότητας, φέ?εται να έκανε τη δήλωση, ο απόηχος της οποίας έφτασε στην άλλη άκ?η του Ατλαντικο? π?οκαλώντας τη γνωστή πτώση της μετοχής της Google:

Είμαι διατεθειμένος να χ?ηματοδοτήσω με όσα λεφτά χ?ειάζεται τη δημιου?γία του ανταγωνιστή τους στην Ευ?ώπη. Δεν θα τους αφήσω να κυ?ια?χήσουν!

Φαντάζομαι τον πανικό και την απόγνωση που κατέλαβε τα διευθυντικά γ?αφεία, εκεί στο Mountain View της Callifornia. Δεν είναι και λίγο π?άγμα. Ο π?όεδ?ος της Γαλλίας θα χ?ηματοδοτήσει (με λεφτά του Γαλλικο? λαο? φαντάζομαι) τη δημιου?γία μιας ιδιωτικής εται?είας (ή μήπως θάναι κ?ατική;) η οποία θα δημιου?γήσει (από που;) τη δική της τεχνογνωσία (ή μήπως θα κλέψει τους αλγό?ιθμους της Google;) για να της κλέψει τη δόξα – ή έστω ένα μέ?ος αυτής. Και αν μπο?έσει να την εξαφανίσει και να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη θα είναι ακόμα καλ?τε?α. Ε, Ζακ;

Στα σοβα?ά, νομίζω ότι οι Ευ?ωπαίοι πολιτικοί χ?ειάζονται ένα εντατικό μάθημα επιχει?ηματικότητας και ελε?θε?ης οικονομίας – π?όκειται για το το κοινωνικό σ?στημα το οποίο έχουν κληθεί να υπε?ασπιστο?ν, έτσι;
Γιατί η πε?ίπτωση Σι?άκ δεν είναι η εξαί?εση. Είναι ο κανόνας. Η ίδια η Ευ?ωπη εδώ και δεκαετίες έχει χτιστεί πάνω στις λογικές των κ?ατικών επιδοτήσεων. Αν θα έπ?επε να επιδοτήσουν ένα π?άγμα, αυτό θα έπ?επε να ήταν το μάζεμα του Δημόσιου Τομέα, η ενίσχυση της επιχει?ηματικότητας και η σ?νδεση της επιστημονικής έ?ευνας με την αγο?ά και τις ανάγκες της.

?αι, ακ?ιβώς τα στοιχεία τα οποία δημιο??γησαν τη Google. Γιατí, ας μην ξεχνάμε ότι οι Page και Brin ίδ?υσαν την εται?εία τους στη?ιγμένοι στη έ?ευνα και υλικοτεχνική υποδομή που τους πα?είχε το Stanford University κατά την πε?ίοδο που έκαναν την Πανεπιστημιακή τους έ?ευνα. Και το εν λόγω Πανεπιστημιο μπο?εί να υπε?ηφανε?εται και να αντλεί αίγλη από την απίστευτη επιτυχία της εται?είας αυτής.

Αντίθετα, π?ιν από λίγες μόλις εβδομάδες έβλεπα σε εκπομπή του Μάκη (ένας είναι ο Μάκης) τον π??τανη του ΕΜΠ κ. Μα?κάτο να ω??εται λέγοντας ότι “δεν είναι δυνατόν να χ?ησιμοποιο?νται τα αποτελέσματα της Πανεπιστημιακής έ?ευνας για εμπο?ικο?ς σκοπο?ς” σε μια υπόθεση κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων για ένα -π?άγματι- π?ωτοπο?ιακό π?οϊόν. Κλοπής που π?οφανέστατα είχε διαπ?άξει ο καλός μας Θόδω?ος Κατσανέβας ενάντια σε ένα ζευγά?ι καθηγητών που ανέπτυξαν το π?οϊόν.

Κάτι αντίστοιχο συνάντησα π?οχθές στο πολ? καλό blog του Παναγιώτη Β?υώνη (ο οποίος είναι και π?ωτοπό?ος podcaster επίσης), σε ένα post σχετικά με το Fon ένα π?ωτοπο?ιακό π?οϊόν μια Αμε?ικάνικης εται?είας επάνω στην δω?εάν ασ??ματη τηλεφωνία. Κάτω από το ποστ απάντησε ένας φοιτητής του Οικονομικο? Πανεπιστήμιου ότι έχουν ήδη από και?ό κάτι αντίστοιχο και πολ? πιο εξελιγμένο. Και πολ? σωστά ο Παναγιώτης του απάντησε ότι ένα σπουδαίο π?οϊόν στα ε?γαστή?ια του Πανεπιστημίου γιαυτόν δεν είχε ΚΑΜΜΙΑ αξία.

Αντίθετα, το FON ήταν διαθέσιμο γιαυτόν, έτοιμο, ε?κολο, πακετα?ισμένο, στη σωστή τιμή και γιαυτό ασχολήθηκε μαζί του. Ε?κολα μπο?εί κάποιος να ισχυ?ιστεί ότι έχει δημιου?γήσει κάτι π?ωτοπο?ιακό, σπουδαίο, χ?ήσιμο ή οτιδήποτε άλλο. Αξία όμως έχει αυτός που το βγάζει στην αγο?ά για να του πει τη γνώμη της.

Davos: Συζητήσεις για το μέλλον των Media

Ο Richard Edelman μας μεταφέ?ει αποσπάσματα από τις συζητήσεις που έγιναν ανάμεσα σε μεγαλοστελέχη των εται?ειών Media για το μέλλον του κλάδου τους. Όλο το post είναι πολ? ενδιαφέ?ον.

Οι φ?άσεις που εγώ ξεχώ?ισα:

“We are a digital company that has print as well, but our business model remains too reliant on print. The web has been benefiting aggregators, which does not play to our strengths. But the web is moving to communities–look at dating sites. This is our sweet spot. If we add citizen journalism and a list of best blogs by topic, we will build communities.”
— Arthur Sulzberger, publisher, New York Times

“Who is the biggest distributor of content? It is the consumer, who does not expect to be paid for this service but wants free in kind services. We also need to enhance individuality within each community.”
— Tom Glocer, CEO, Reuters

“There are five forces pushing the consumer to be involved with on-line media. Self expression/self publishing; Aggregating to relevant people; Sharing; Collaboration; Knowing where you are in the pecking order.”
— Yossi Vardi, venture capitalist, creator of instant messaging

“We must move from cool devices to cool experiences. The lack of open interfaces and standards is a block to what the consumer wants which is my personal content. The Internet will follow you instead of you following the Internet. Everything you can do today on a PC you will be able to do on a cell phone by the end of 2006.”
— Ed Zander, CEO, Motorola

Ο Robert Scobble μας μεταφέ?ει ένα ενδιαφέ?ον ά?θ?ο από το blog του Robert Fripp.

Για όσους δεν το ξέ?ουν, ο Robert Fripp είναι διάσημος κιθα?ίστας (για τους παλιότε?ους, ίσως το όνομα King Crimson να λέει πε?ισσότε?α). Ο Scobble μας λέει ότι η δουλειά του δεν είναι η κιθά?α, αλλά το audience aggregation (συσσώ?ευση ακ?οατη?ίου? κοινο??), και ότι το ά?θ?ο είναι υποχ?εωτικό για ανάγνωση από τους επιχει?ηματίες. Μια φ?άση κλειδί (κατά τη γνώμη του) είναι η πα?ακάτω:

“Στις επιχει?ήσεις, οι π?οσωπικές σχέσεις δεν είναι τα πάντα. Είναι σχεδόν τα πάντα.”

Είναι μια ιδέα που λανσά?ει με πολ? ω?αίο τ?όπο και ο Keith Ferazzi στο “Never Eat Alone” -στο οποίο έχω αναφε?θεί και σε π?οηγο?μενο post-, στο οποίο π?οτείνει μια συγκεκ?ιμένη μεθοδολογία για την ανάπτυξη του π?οσωπικο? δικτ?ου κάθε επαγγελματία.

Ο Scobble πάει ένα βήμα πα?ακάτω. Μας γ?άφει: “Κάνω δουλειές μόνο με ανθ?ώπους που γνω?ίζω, που μπο?ώ να διαβάσω, ή να εντοπίσω στις μηχανές αναζήτησης. Αν δεν μπο?εί κάποιος να σε β?ει στο Yahoo, στο Google, ή στο MSN, μήπως θάπ?επε να α?χίσεις να διο?θώνεις αυτό το π?όβλημα?”

Το Current TV είναι ένα τηλεοπτικό startup που δημιο??γησε ο π?ώην αντιπ?όεδ?ος των ΗΠΑ Al Gore. Είναι διαθέσιμο σε 20 εκατ. συνδ?ομητές και σε άλλους μέσω άλλων καλωδιακών καναλιών που συνδέονται με αυτό. Το π?αγματικά επαναστατικό με το Current TV είναι ότι το πε?ιεχόμενο του το δημιου?γο?ν οι θεατές του!

Φτιάχνεις μια ιστο?ία σε video, την ανεβάζεις στο site τους, οι άλλοι χ?ήστες μπαίνουν, το βλέπουν, και ψηφίζουν αν τους α?έσει. Αν το video πά?ει το “π?άσινο φως” από α?κετο?ς επισκέπτες, ανεβαίνει και παίζεται από το κανάλι.

Αυτό όμως δεν είναι α?κετό. Πως κάποιος θα φτιάξει ένα βίντεο α?κετά καλό ώστε να αξίζει να ανέβει στην τηλεό?αση? Το Current TV έχει στο site του ένα π?αγματικό σχολείο. Στο studio, θα β?ει κάποιος όλα τα “how to shoot a video”: εκπαίδευση, τεχνικά θέματα, εξοπλισμός, γ??ισμα, ήχος, μέχ?ι και πως να δημιου?γείς ιστο?ίες (storrytelling)!. Δείτε και το εισαγωγικό video από τον Sean Penn. Όμως, ακόμα και χω?ίς αυτή τη δυνατότητα (να ανεβαίνουν τα videos στο τηλεοπτικό κανάλι), το site από μόνο του είναι μια εξαι?ετική πηγή για τη δημιου?γία και πα?ουσίαση ιστο?ιών.

Αυτό είναι το μέλλον της τηλεό?ασης – να την πά?ουμε από τα χέ?ια των κυβε?νήσεων και των μεγαλοε?γολάβων και να την πα?αδώσουμε στα χέ?ια των απλών ανθ?ώπων. Αυτών που ζουν μέσα στην π?αγματική κοινωνία και έχουν συναίσθηση τι π?αγματικά χ?ειάζεται ο κόσμος.

Ο Justin Fox στο πε?ιοδικό Fortune ανα?ωτιέται “Out with old media; in with… what?“. Και μας λέει ότι “όπως θα μάθουμε από το επε?χόμενο βιβλίο του Chris Anderson The Long Tail: Why the Future is Selling Less of More, όλο και πε?ισσότε?οι άνθ?ωποι θα έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν λεφτά από τ?αγο?δια, βιβλία, ταινίες και άλλα π?οϊόντα των media, απευθυνόμενοι σε ένα πε?ιο?ισμένο (εξειδικευμένο) κοινό.

…..οι εκδότες των εφημε?ίδων β?ίσκονται αυτή τη στιγμή σε πανικό. Όχι τόσο γιατί χάνουν το αναγνωστικό τους κοινό (ένα μεγάλο μέ?ος τους ακολουθεί στην online έκδοση πλέον), αλλά γιατί δέιχνουν να χάνουν το παιχνίδι των αγγελιών. Για αυτο?ς που καταχω?ο?ν μικ?ές αγγελίες ή τις διαβάζουν, η νέα εποχή ανήκει στην Craigslist, το Monster.com και τα πα?όμοιά τους. Π?όκειται για επιλογές απεί?ως καλ?τε?ες και για τους δ?ο. Για δεκαετίες οι μικ?ές αγγελίες χ?ηματοδοτο?σαν τη δημοσιογ?αφία. Όχι πλέον”.

Η διάδοση του broadband (κυ?ίως με τις φτηνές dsl συνδέσεις), η δημοτικότητα των ηλεκτ?ονικών συσκευών χει?ός που παίζουν πλο?σιο πε?ιεχόμενο (από το iPod, μέχ?ι το PSP αλλά και τα smartphones) και οι παιχνιδομηχανές, δείχνουν ότι το παιχνίδι ανοίγει. Στο π?όσφατο Consumer Electronics Show η διανομή πε?ιεχομένου σε κάθε συσκευή ήταν ένα από τα κεντ?ικότε?α θέματα στις πα?ουσιάσεις των μεγαλ?τε?ων κολοσσών ηλεκτ?ονικών και Media. Όλες αυτές οι συσκευές χ?ειάζονται πε?ιεχόμενο.

Οι videobloggers και το podcasting δείχνουν να πα?έχουν το ιδανικό πε?ιεχόμενο για το κοινό που έχει τη δυνατότητα να “κατεβάσει” αυτό το πε?ιεχόμενο και να το αναπα?άγει στις μικ?οσυσκευές του. ?α ο δει/ακο?σει στο δ?όμο, στο μετ?ό, ή στο αυτοκίνητο. Οι μικ?ότε?ες ηλικίες (το διαχ?ονικό ιε?ό δισκοπότη?ο των marketers) μπο?ο?ν από εδώ και στο εξής να επιλέγουν τι θα δουν/ακο?σουν, πότε θα το δουν/ακο?σουν και σε ποιά συσκευή. Κανείς πα?αγωγός τηλεό?ασης/?αδιοφώνου δεν μπο?εί να τους “στήσει” μια συγκεκ?ιμένη ώ?α της μέ?ας για την εκπομπή του. Κανείς δεν μπο?έι να τους πει ότι μπο?ο?ν να τον δο?ν μόνο στο σπίτι ή να τον ακο?σουν μόνο στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο.

Ποιοί στην Ελλάδα είναι έτοιμοι να ανταποκ?ιθο?ν στα νέα δεδομένα? Ποιοί μπο?ο?ν να δημιου?γήσουν πε?ιεχόμενο κατάλληλο για αυτό το κοινό, για αυτές τις συσκευές και με αυτή την τεχνολογία (RSS, digital κλπ)?

Το post αυτό θα έχει και 2ο μέ?ος.

Σε συνέχεια του π?οηγο?μενου post σχετικά με την πα?ουσίαση των ιδεών του Cluetrain manifesto και το ά?θ?ο της Tara Hunt, βλέπουμε με?ικές ιδέες που α?γά ή γ?ήγο?α θα φανο?ν ενδιαφέ?ουσες σε α?κετές Ελληνικές επιχει?ήσεις. Και όσες τις υιοθετήσουν π?ώτες θα δουν τα αποτελέσματα της δημιου?γίας πολ? ισχυ?ών δεσμών με την αγο?ά και τους πελάτες τους.

Η Tara Hunt έχει μια λίστα με τις βασικές α?ετές ενός καλο? marketer στη νέα εποχή. Έχει σημασία το ότι μιλάει για “κοινότητα” (community) αντί για αγο?ά και για “μέλη κοινότητας” (community members) αντί για πελάτες ή prospects:

  • Ο καλός marketer είναι υπέ?μαχος της κοινότητάς του. Αυτό σημαίνει ότι θα π?έπει να μιλάς για την κοινότητα (ή την αγο?ά σου) στην εται?εία σου και όχι το αντίθετο.
  • Ο καλός marketer ξέ?ει ότι οι ισχυ?ές μά?κες σήμε?α δεν χτίζονται σε διαδ?όμους, σε διαφημιστικά γ?αφεία ή brainistorming meetings. Όσο και να γυαλίσεις, διαφημίσεις ή “γκλαμου?ιάσεις” το brand σου, η αγο?ά θα το δει έτσι όπως π?αγματικά είναι.
  • Ο καλός marketer σχεδιάζει λίγο, αλλά αλλάζει πολλά. Είναι ουσιαστικά συνέχεια του π?οηγο?μενου σημείου. Αν κάτι δεν δουλε?ει καλά, σταμάτα, εξέτασέ το, διό?θωσέ το, από??ιψέ το ή δώσε του πε?ισσότε?η από την ενέ?γειά σου, αλλά μην μένεις “κολλημένος στο πλάνο” (α?χικό σχεδιασμό).
  • Ο καλός marketer ξέ?ει να χ?ησιμοποιεί τα διαθέσιμα ε?γαλεία. Όχι μόνο τα στάντα? ε?γαλεία. Τα γνωστά σε όλους. Ανακαλ?πτει νέα. Μαθαίνει πως δουλε?ουν. Blogging, Flickr, Del.ico.us, Dodgeball, LinkedIn, Plazes, Flock…. και η λίστα συνεχίζεται.
  • Ο καλός marketer δεν ανταποκ?ίνεται μόνο στις σημε?ινές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά ξέ?ει και τις αυ?ιανές της ανάγκες. Ο καλ?τε?ος τ?όπος να γίνεις “π?οφήτης” είναι να ασχοληθείς με τις μικ?ές εξειδικευμένες (niche) κοινότητες. Υπά?χουν επα?κείς λόγοι γιαυτό: α) οι “μεγάλοι” δεν ασχολο?νταιμε αυτές, ά?α έχεις λιγότε?ο ανταγωνισμό (δες και το Blue Ocean Strategy) και β) αυτές οι εξειδικευμένες αγο?ές-κοινότητες είναι εκεί που ξεκινο?ν οι νέες επαναστάσεις. Αν γίνεις μέ?ος αυτών των επαναστάσεων, ξέ?εις τι έ?χεται στο άμεσο ή μακ?υνό μέλλον.
  • Ο καλός marketer ανταμείβει τα μέλη της κοινότητας του που τον στη?ίζουν. Κανείς άνθ?ωπος δεν είναι ασήμαντος. Δεν έχει σημασία αν είσαι μικ?ός ή μεγάλος πα?άγοντας διάδοσης των π?οϊόντων/υπη?εσιών (σ.?. sneezer – η ιδέα π?οέ?χεται από το Unleashing the Ideavirus του Seth Godin). Πως επιβ?αβε?εις τους “Ευαγγελιστές” σου (σ.?. μια άλλη ιδέα που π?οέ?χεται από το Creating Customer Evangelists των McConnel-Huba)? Σιγου?έψου ότι τους πα?έχεις τα κατάλληλα ε?γαλεία για να συνεχίσουν το έ?γο τους. Θ?μισέ τους πόσο σημαντικοί είναι για σένα. Άκουσέ τους ή ζήτα τους να βοηθήσουν στη βελτίωση π?οϊόντων/υπη?εσιών.
  • Ο καλός marketer γίνεται ενε?γό μέλος της κοινότητας στην οποία συμμετέχει. Δε μιλάμε μόνο για λίγα λεφτά που θα “χο?ηγήσει”. Μιλάμε για ενε?γή συμμετοχή. Για ξεκίνημα νέων π?οσπαθειών. Για χ?όνο και π?οσωπική ε?γασία. Ό,τι θα τον βοηθήσει να γνω?ίσει κόσμο από κοντά. Το σημαντικό: ΔΕ? ΠΡΕΠΕΙ να σκέφτεται τι θα αποκομίσει από αυτή τη διαδικασία, αλλά τι θα δώσει (σ.?. μια ιδέα που αναλ?εται πολ? όμο?φα στο “Never Eat Alone? του Keith Ferrazzi).
  • Ο καλός marketer είναι πελάτης του εαυτο? του (της). Αν δεν το αγο?άσεις εσ?, γιατί να το αγο?άσει οποιοσδήποτε άλλος?
  • Ο καλός marketer ξέ?ει πότε να κάνει πίσω. Και να αλλάζει πο?εία όταν το π?άγμα δεν δείχνει ότι έχει μέλλον.
  • Ο καλός marketer ποτέ δεν παί?νει τον εαυτό του πολ? σοβα?ά. Κάνει την πλάκα του. Αυτοσα?κάζεται. Βγάζει τον αληθινό του εαυτό. Γενικά δεν διστάζει να γελάει με το πα?αμικ?ό. Ψάξε το χιο?μο?. Παίξε με αυτό. Είναι ΟΚ.

Όποιος διαβάσει το post της Tara Hunt θα β?ει λίγο πε?ισσότε?ες λεπτομέ?ειες για το κάθε ένα από τα 10 αυτά σημεία. Και τα πε?ισσότε?α αξίζουν π?οσοχής για όποιον θέλει να είναι στην πιάτσα στο μεσο-μακ?οπ?όθεσμο μέλλον.


Advertisements